Европейската комисия обяви днес инвестиция в размер на 116,1 млн. евро в последно одобрените интегрирани проекти, които ще бъдат финансирани по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата, съобщиха от нейната пресслужба.

Финансирането ще подпомогне проекти в Австрия, България, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Португалия и Словения. Парите по програма LIFE ще мобилизират допълнителна подкрепа на стойност над 3,2 млрд. евро за 12 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в десет държави членки с цел преход към нисковъглеродна кръгова икономика.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Интегрираните проекти по програма LIFE са идеален пример за промяната, постигана по места с помощта на фондовете на ЕС, и за подобреното качество на живот на милиони европейски граждани. Новата инвестиция ще даде на държавите членки възможност за достъп до ресурси, които да използват, за да отговорят на загрижеността на гражданите относно качеството на въздуха и водата и да работят за спиране на загубата на биологично разнообразие.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: Комисията излезе с предложение в следващия дългосрочен бюджет на ЕС да се доразвие положителният опит във връзка с включването на изменението на климата и да се подсилят още повече действията по климата. При заложеното по-високо ниво на амбициозност действията по климата ще бъдат засилени в ключови области като селското стопанство и развитието на селските райони и външната дейност, а финансирането, специално заделено за действия по климата по програма LIFE, ще бъде увеличено.

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да постигнат съответствие със законодателството на ЕС в пет области: природа, води, въздух, смекчаване на изменението на климата и адаптация към него. Те оказват подкрепа на плановете, необходими за съгласуваното прилагане на законодателството в областта на околната среда и климата в голям териториален мащаб.

Избраните 12 проекта са с общ бюджет от 215,5 млн. евро, от които 116,1 млн. евро съфинансиране от ЕС. Финансирането от ЕС ще мобилизира инвестиции, водещи до още 3,2 млрд. евро, тъй като държавите членки могат да използват и други източници на финансиране на ЕС, включително земеделски, регионални и структурни фондове, "Хоризонт 2020", национални фондове и инвестиции от частния сектор.

Замърсяването на въздуха от отопление и транспорт представлява значителен проблем в България. Близо 90 процента от градското население е изложено на прекомерни нива на фини прахови частици (ФПЧ10) през 2016 г., което е значително над средното за Европейския съюз. Нивата на фини частици и бензоапирен също значително надвишават целевите стойности в много градове.

Проектът LIFE IP CLEAN AIR обединява шест големи общини, като изгражда капацитет за изпълнение на програми за качество на въздуха, както се изисква от Директивата относно качеството на атмосферния въздух и националното законодателство. Например, проектът ще пилотира подмяната на замърсяващи системи за отопление на домакинствата и ще изготви национални препоръки за преминаване към алтернативни форми на отопление. LIFE IP CLEAN AIR ще бъде катализатор за мобилизиране на структурно финансиране от ЕС и национални фондове на стойност около 1,4 млрд. евро общо. Очаква се проекта да допринесе за качество на въздуха, което отговаря на законовите изисквания в общините София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, в които живее една трета от населението на България.