Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн.лв., или 25.6 на сто от БВП.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 1 145 млн. лв., или 1.1 на сто от БВП.

Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 969 млн.лв., или 1 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 239 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал дефицит от 63 млн.лева.