През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.1% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Графика: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутната добавена стойност нараства с 2.8% на годишна база. Крайното потребление регистрира ръст от 4.7%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 3.3% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава със 7.2%, а вносът на стоки и услуги нараства с 10.7%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 0.5%. Брутната добавена стойност нараства с 0.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвърто тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1.4%.

Също според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 47 086.7 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 42 694.9 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 81.3%, което в стойностно изражение възлиза на 38 272.2 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 10 640.4 млн. лв. и заема 22.6% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е отрицателно.