През декември 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрение на показателите в промишлеността, строителството и сектора на услугите, съобщава Националният статистически институт.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.7 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Показателят "бизнес климат в строителството" се увеличава с 2.6 пункта в резултат на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните проблеми, ограничаващи бизнеса в сектора.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва

приблизително нивото си от предходния месец. Прогнозите на търговците на дребно както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца са благоприятни.

През декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се

повишава с 0.9 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.