През май 2018 г. стопанската конюнктура в страната продължава да се подобрява. Общият показател на бизнес климата се повишава с 2.1 пункта спрямо април и достига нов дългосрочен максимум (33.1%) от 2009 г. насам. Това сочи статистика на Националния статистически институт.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 1.4 пункта в резултат на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата отчита известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 8.1 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са също по-благоприятни. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните проблеми за дейността на предприятията.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 1.6 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни. През последния месец анкетата отчита засилване на негативното въздействие на фактора "конкуренция в бранша", който измества затрудненията, свързани с недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 0.9 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани. Най-сериозните пречки за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.