През октомври общият показател на бизнес климата се понижава с 2,3 пункта спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 3,9 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Показателят "бизнес климат в строителството" запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през идните шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията от отрасъла остава несигурната икономическа среда. През последния месец се регистрира и нарастване на отрицателното въздействие на фактора "цени на материалите", който измества на трето място затрудненията, свързани с недостига на работна сила. Относно продажните цени в строителството 32,7 на сто от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се понижава с 1,4 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 2,1 пункта в резултат на леко влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги. Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 51.1 и 28.9% от предприятията.