През третото тримесечие на 2023 г. в страната има 9829 новорегистрирани и 829 обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 6.5%, а на банкрутиралите - с 25.8%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

В сравнение с второто тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици са намалели с 10.8%, а тези обявили несъстоятелност - с 15.8%.

От всички новорегистрирани правни единици през третото тримесечие на 2023 година, най-много са в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 88.1%. При обявените в несъстоятелност отново най-голям брой попадат в същия сектор - 77.1%.

НСИ отбелязва, че правна единица е юридическо лице на публичното или частното право. Това юридическо лице може да бъде:

  • Юридическо лице, чието съществуване е признато от законa независимо от лицата или институциите, които го притежават или са членове;
  • Физическо лице, което като независимо лице упражнява стопанска дейност. За да съществува, трябва да е регистрирано по закон пред компетентните административни органи (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър Булстат и други).

Графика: НСИ

Таблица: НСИ

Графика: НСИ