В момент, в който са поставени на изпитание икономическите системи на държавите членки, особено важни са инвестициите в технологии и иновации в изразходването на ресурсите - въвеждане на авангардни технологии за постигане на нисковъглеродна и устойчива икономика. Заедно с това - и усилията за преход от линейна към кръгова икономика.

Това каза зам.-министърът на икономиката Ивелина Пенева по време на международния форум "Зеленият преход - решения и предизвикателства за България", организирана от Dir.bg и 3eNews.


Видео от форума ТУК >>


Видео с всички четири паралелни сесии вижте ТУК >>


Снимки вижте ТУК >>


България е сред най-силно засегнатите страни от прехода към климатична неутралност поради зависимостта си от изкопаемите горива и въглеродно интензивните процеси. Около 75% от българския износ е от отрасли, в които преобладават енергоинтензивните индустрии. По данни на БНБ за 2019 г. износът на суровини представлява 39% общия, потребителските стоки - 25% дял, инвестиционните стоки - 24%, енергийните ресурси - 12%, отбеляза Пенева и добави: индустрията създава над 23% от общата добавена стойност.

Данните показват, че от предвижданите от Европейската комисия промени в областта на околната среда и климата -Зелената сделка, предприятията от българската икономика ще бъдат засегнати непропорционално спрямо повечето други страни от ЕС поради значителния дял на енергоинтензивната индустрия и малкия принос към общите емисии на общността, подчерта зам.-министърът на икономиката.

През 2018 г. частните инвестиции в България в подгрупата от икономически сектори, които имат значение за кръговата икономика, се оценяват на около 117,3 млн. евро или 0,21 на сто от БВП, което е над средното равнище в ЕС, което е 0,12 на сто, каза Ивелина Пенева. През същата година в тези сектори е имало над 60 000 работни места или 1,73 на сто от всички заети. Секторите на кръговата икономика са създали около 628 млн. евро добавена стойност през 2018 г., което е ръст от 1,12 на сто на годишна база.

Наред с това България е сред страните, които много изостават във въвеждането на кръговата икономика, съобразно европейския план за действие - ние сме на 27 място по екоиновации, свързани с ресурсна ефективност, на 24-о по индекс на кръгова икономика, на 18-о по намаляване на отпадъците от МСП и 22-о място по кръгова икономика на първични суровини. Все още нямаме официална стратегия в областта, въпреки че такава се разработва а периода 2021 - 2027 г. Нямаме и разработки в областта на биоикономиката, обърна внимание Ивелина Пенева.

По думите на зам.-министъра постигането на целите е европейските политики изисква радикална промяна в дейността на малките и средни предприятия и в част от индустрията за внедряване на принципите на кръговата икономика.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разработва националната стратегия за кръгова икономика. В МИ сме се фокусирали върху подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) и развитие на иновациите като основен фактор за устойчив растеж и повишаване на добавената стойност в икономиката, отбеляза Ивелина Пенева. Визията за това е развита в Иновационната стратегия за интелигентна специализация, като едни от водещите цели са да се стимулират технологичната модернизация в производството и използването на ресурсоефективни и безотпадни технологии, намаляването на замърсяването при източника и на въглеродните емисии.

Актуализираната версия на стратегията залага и на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродна икономика. Като тази тема е заложена като приоритетна за цялата страна.

В края на изложението си зам.-министърът на икономиката каза, че основният финансов инструмент за изпълнение на мерките е ОП "Конкурентоспособност и иновации", като в следващия програмен период приоритет е именно развитието на кръговата и цифровата икономика.

Предвидени са мерки за ресурсна ефективност в предприятията, реализацията на които ще бъде подкрепена с 48 млн. евро грантове и др. средства.

Залага се на разработване и внедряване на иновативни продукти и нови бизнес модели в областта на кръговата икономика, чисти технологии. За проекти са отделени 30 млн. евро за разработване и 126 млн. евро за внедряване на иновативни продукти и технологии.

В програмата е включено развитие и на партньорство между предприятия за постигане на промишлена симбиоза, като за проекти в това поле са предвидени 10 млн. евро, каза в заключение зам.-министър Ивелина Пенева.


Конференцията е организирана от Dir.bg и 3Е-news с подкрепата на "Филип Морис България", "Аурубис България", VISA, "УниКредит Булбанк", "Дънди Прешъс Металс", Brown to Green,"ПроКредит Банк", "Дейзи Тех АД", "Загорка", "Контур Глобал Марица Изток 3", ЧЕЗ, "Девня Цимент", "AES Bulgaria", "Контракс", "Солвей Соди", "Геотехмин ООД", "Bianchi Coffee","Еdoardo Miroglio", "White Water".

Партньори са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Индустриален клъстер "Средногорие", Индустриален клъстер "Електромобили", Институт за енергиен мениджмънт, Център за устойчиви финанси и енергетика, Пан Европа България, Атлантически клуб, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, Американска търговска камара в България (AmCham), Българска асоциация по рециклиране, Браншова асоциация "Полимери".

Медийни партньори на инициативата са: БНТ, bTV Media Group, БНР, БТА и списание "Мениджър".