През юли 2023 г. промишлено производство (по сезонно коригирани данни) намалява с 1,1% и в еврозоната, и ЕС, в сравнение с юни 2023 г., показва оценката на статистическата служба на Европейския съюз Евростат. През юни 2023 г. индустриалното производство се е увеличило с 0,4% както в еврозоната, така и в ЕС.

През юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. индустриалното производство намалява с 2,2% в еврозоната и с 2,4% в ЕС.

Индустриално производство, Еврозона и ЕС

Графика: Евростат

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-големият месечен спад е регистриран в Дания (-9,1%), Ирландия (-6,6%) и Литва (-4,4%). Най-голямо увеличение се наблюдава в Швеция (+5,1%), Малта (+3,4%) и Унгария (+2,9%).

Сред държавите членки, за които има данни, най-голям годишен спад е регистриран в България (-11,5%), Естония (-9,5%) и Латвия (-8,6%). Увеличение се наблюдава в Дания (+5,7%), Франция (+2,8%) и Малта (+2,3%).

Индустриално производство през юли 2023 г. в %-на промяна спрямо юли 2022 г.

Графика: Евростат

По стокови групи на месечна основа през юли 2023 г. в ЕС намалява производството на капиталови стоки (-2,4%), на потребителски стоки за дълготрайна употреба (-1,9%) и на потребителски стоки за краткотрайна употреба (-0,8%). Нараства производството на енергийни продукти (1,5%) и на междинни стоки (0,1%).

На годишна основа в ЕС през юли 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. производството на на енергийни продукти намалява със 7,4%, а на потребителски стоки за дълготрайна употреба - със 7,3%. При междинните стоки е отчетен спад с 5,5%. Производството на капиталови стоки нараства с 1%, а на потребителските стоки за краткотрайна употреба се увеличава с 0,6%.