Да отпадне въвеждането на новите стикери т.нар. "екостикери". Това предложение са отправили от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) към министъра на транспорта Георги Тодоров.

При извършения от КПКОНПИ анализ било установено, че рискът от влизане в сила на описаните изменения в Наредбата се изразява в потенциално неефективно разходване на публичен ресурс, нецелесъобразност от въвеждането на т.нар. "екостикер" и допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса.

Припомняме, че измененията в Наредба № Н-32, касаещи издаването на новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории, влизат в сила от 12 юли 2021 г.

Най-общо, тази нормативна уредба предвижда: 

  • въвеждане на изисквания за категоризиране на МПС в пет еколотични групи;
  • определянето на екологичната група да се извършва по време на периодичния преглед за проверка на техническата изправност, чрез измерване на емисиите от отработените газове, като се предвижда в знака за преминат преглед да има вграден идентификатор, позволяващ четене и запис на информация от голяма дистанция, в това число и информация за екологичната група на моторното превозно средство (т.нар. екостикер);

В зависимост от това как се е представил автомобилът по време на измерването на вредните газове, излизащи от ауспуха, ще бъде категоризиран като по-цапаща или по-чиста. На теория колкото по-нов е един автомобил, на толкова по-висок евростандарт (т.нар. Евро 1, 2, 3 и т.н.) отговаря. Това обаче е в сила, ако конструктивно и технически е запазен както е излязъл от завода.

По информация от официалната интернет страница на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", за изработването на "Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС" ("екостикер"), при годишен тираж от 1 500 000 броя е зададена единична цена от 6,80 лева.

"Това потвърждава идентифицирания риск от разходване на значителен размер публични средства. Отделно трябва да се вземат предвид и всички други разходи по въвеждане в действие на цялостната система за идентификация и контрол. Вместо това, може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС", допълват от КПКОНПИ.