Анкета на Националния статистически институт (НСИ) показа, че през четвъртото тримесечие на 2022 г., както и през предходните три тримесечия, делът на хората, които се затрудняват да покриват всекидневните си разходи е относително висок - над 75%. С известни затруднения са 38.4% от участвалите в анкетата, 26.1% определят покриването на всекидневните разходи като трудно, а 12.3% - като много трудно.

Делът на лицата, които се справят много трудно, намалява в сравнение с първото и второто тримесечие, но се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Графика: НСИ

Относително лесно могат да покрият всекидневните си разходи 19.2% от респондентите, а едва 4.0% не изпитват никакви затруднения.

Общо делът на лицата без затруднения през четвъртото тримесечие се увеличава с 0.8 процентни пункта спрямо третото тримесечие и с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

През отчетното четвърто тримесечие на 2022 г. за 67.8% от участвалите в допитването доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо първото и второто тримесечие, но все още е значителен.

Увеличение на доходите са посочили 26.7% от лицата, което е с 1.2 процентни пункта по-малко в сравнение с трето тримесечие и с 8.2 процентни пункта повече в сравнение с първо тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през четирите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Графика: НСИ

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 5.5% от лицата, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с трето тримесечие и с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година. 

НСИ отбелязва, че проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19. Анкетирани са 5703 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3056 домакинства. Поради извадковия характер на изследването получените данни се претеглят и калибрират за получаване на действителния брой на лицата на територията на страната и структурата им по пол и възрастови групи (16 - 64 години; 65 и повече години).