9,1 милиона са били фермите в ЕС през 2020 г., огромното мнозинство от които (приблизително 93%) могат да бъдат класифицирани като семейни (т.е. ферми, управлението на които е семейно и в които 50% или повече от селскостопанските работници са от семейството), съобщи статистическата служба на ЕС Евростат.

Семейните ферми доминират в структурата на селското стопанство на ЕС по отношение на броя на стопанствата, техния принос към заетостта в отрасъла и, в по-малка степен, по площите, които обработват, и стойността на продукцията им.

Разпределение на ферми, 2020 г., % земеделски стопанства; в синьо са фамилните ферми, в охра - останалите

Графика: Евростат

Почти шест от всеки десет стопанства (около 57%) се управляват само от собственика и членовете на семейството. В други 36% от стопанствата семейният труд представлява най-малко 50% от общия труд.

Семейните ферми обхващат по-голямата част от използваната земеделска площ през 2020 г. (около 61% от използваните 157,4 милиона хектара), по-голямата част от селскостопанската работна сила (почти 78%), по-голямата част от селскостопанските животни (почти 55%) и от продукцията (около 56%).

Фермите в ЕС, 2020 г. (фамилни, останалите), по страни, според използванта работна сила - само от семейството, с 50%+ семейни работници, несемейни ферми

Графика: Евростат

Въпреки че несемейните стопанства представляват само около 7% от всички ферми в ЕС през 2020 г., те имат много по-големи дялове от земеделската земя (около 39%), от общата работна сила (около 22%) , от животновъдни единици (около 45%) и от стандартна продукция (около 44%).

Семейните ферми представляват поне 80% от всички ферми във всички страни от ЕС, с изключение на Естония (65%) и Франция (58%). Страните от ЕС с най-висок дял на семейни ферми са Гърция, Румъния и Полша (всички с около 99% дял от всички ферми). България прескача границата от 90% с дял около 91%-92%.