Нагласите на работодателите за тази година показват, че значителна част от българския бизнес планира да раздаде коледни бонуси. 83 на сто от фирмите възнамеряват да дадат допълнителни стимули за служителите си. Прави впечатление, че процентът се увеличава спрямо 2020 г., когато 60 на сто от предприемачите бяха заявили, че ще имат възможност да раздадат бонуси за Коледа.

Това показват данни на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) от нейно експресно анкетно проучване в периода 6-10 декември сред над 100 браншови организации и предприятия.

Основните причини за получаването на бонуси остават същите, както и през предходните години. Фирмите посочват, че причина за даването на бонуси е най-вече стимулирането на служителите (48 на сто), предстоящите празници (35 на сто) и финансовото състояние на фирмата (24 на сто).

За начина на определяне на бонусите за Коледа, повече от половината от анкетираните от БТПП посочват, че ще дават еднакви бонуси на всички, а 35 на сто от тях определят индивидуално допълнителното възнаграждение според представянето на всеки служител.

Размерът на допълнителното възнаграждение за Коледа е разнообразен. Най-голям е делът на бонусите до 200 лева - 30 на сто. Бонуси в размер 200-500 лева планират да раздадат почти същият процент от работодателите, около 28 на сто, а 18 на сто от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000 лева на всеки служител в своята фирма. 12 на сто от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000 лева, като тук се наблюдава лек спад спрямо 2020 г, когато 14 на сто от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер.

В някои случаи допълнителното възнаграждение ще бъде под формата на подаръци, процент от месечната работна заплата или допълнителна такава. Сравнено с предходната година, намалява делът на хората, които ще получат бонус до 200 лева, като за сметка на това се увеличава делът на служителите, които ще получат в диапазона 200-500 лева и 500-1000 лева.

Почти еднакъв процент от фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи, съответно 45 на сто и 43 на сто. Намалява делът на работодателите, които планират раздаването на по-ниски размери на бонусите - от 25 на сто през 2020 г. до 12 на сто през настоящата.