Националният статистически институт изнесе днес данните за безработицата и заетостта през третото тримесечие на 2023 г. Според тях безработицата (относителният дял на безработните лица от икономически активното население) за периода е 4.0% и е с 0.4 процентни пункта по-висока на годишна база. Слабо намалява заетостта при същото сравнение. 

Коефициентът на заетост (относителният дял на заетите лица от общото население в съответната група) за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 71.5%. 

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.6%, като в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. намалява с 0.2 процентни пункта. Става дума за относителният дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 36.0 хил., или 3.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. Това тези хора, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Безработните лица през третото тримесечие на 2023 г. са 125.0 хил., от които 69.9 хил. (55.9%) са мъже и 55.1 хил. (44.1%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица се увеличава с 14.0 хил., или с 12.6%. За същия период коефициентът на безработица нараства с 0.4 процентни пункта и достига 4.0%, съответно 4.3% за мъжете и 3.8% за жените.

От всички безработни лица 17.1% са с висше образование, 49.6% - със средно, и 33.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.1% за висше образование, 3.6% за средно образование и 12.0% за основно и по-ниско образование.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които: нямат работа през наблюдавания период; активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период; имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 66.3 хил. лица, или 53.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.1%, съответно 2.2% при мъжете и 2.1% при жените.

От общия брой на безработните лица 17.7 хил., или 14.1%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 8.3% (9.0% при мъжете и 7.4% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, което изцяло се дължи на увеличение при жените.

Oбщият брой на заетите лица през третото тримесечие на 2023 г. е 2 964.7 хил., от които 1 566.8 хил. мъже и 1 397.9 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 1.2%, в по-голяма степен при мъжете, за които намалението е с 1.9%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.9%, като при мъжете той е 60.0%, а при жените - 48.4%.

През отчетния период в сектора на услугите работят 1 909.2 хил. души, или 64.4% от заетите, в индустрията - 870.6 хил. (29.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 184.9 хил. (6.2%).

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4.1% (120.9 хил.) са работодатели, 6.7% (197.2 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.9% (2 635.2 хил.) - наети лица, и 0.4% (11.4 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 040.0 хил. (77.4%) работят в частния сектор, а 595.2 хил. (22.6%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 100.2 хил., или 3.8% от наетите лица.

НСИ отчита за периода заети лица на възраст 15 - 64 навършени години 2 851.9 хил. (1 499.9 хил. мъже и 1 352.0 хил. жени), а коефициентът на заетост е 71.5% (74.4% за мъжете и 68.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38.2% (41.7% за мъжете и 34.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77.1%, съответно 80.4% за мъжете и 73.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е с 0.3 пункта по-нисък.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 627.1 хил., или 70.3% от населението в същата възрастова група (74.2% от мъжете и 66.6% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 0.4 процентни пункта.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период: извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход; не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие на 2023 г. е 2 413.8 хил., от които 976.6 хил. (40.5%) са мъже и 1 437.2 хил. (59.5%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 014.3 хил. (447.5 хил. мъже и 566.8 хил. жени) и представляват 25.4% от населението в същата възрастова група (22.2% от мъжете и 28.7% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.7% са неактивни поради участие в образование или обучение.

НСИ отбелязва, че данните са от Наблюдението на работната сила - извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип.