През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. според сезонни данни, съобщи Националният статистически институт /НСИ/.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 21 241 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. е 18 484 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.8 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 18 227 млн. лева. През първото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 4 198 млн. лв. и заема 19.8 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 брутната добавена стойност нараства с 0.7 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонни данни спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. има увеличението на бруто образуването на основен капитал - с 4.8 на сто, и на износа на стоки и услуги - с 1.3 на сто.

През първото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.2 на сто.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.4 на сто. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 7.2 на сто през първото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 4.6 и 6.8 на сто.