От общо 579 препоръки, дадени през миналата година от Сметната палата на одитираните обекти за подобряването на дейността им, 381 са изпълнени, 57 не са изпълнени, 62 са частично изпълнени, а 72 са в процес на изпълнение, съобщиха от пресцентъра на Палатата. Направени са общо 43 проверки за изпълнението на препоръките по извършени одити на Сметната палата. Това сочи анализ за броя на проверките и изпълнението на препоръките при осъществения последващ контрол от одитната институция през 2018 г.

Анализът на данните показва положителна тенденция за увеличаване с 6 на сто на изпълнените препоръки през 2018 г. в сравнение с 2017 г. От друга страна, има намаление с 4 на сто на неизпълнените препоръки за същия период.

Близо половината от неизпълнените препоръки са дадени при извършени одити на съответствие при финансовото управление, като най-много от тях са свързани с приемането на нови или с промени/актуализация на вътрешни актове, в т.ч. актове, приемани от общинските съвети. Не са изпълнени препоръки за подобряване на управлението на бюджета, най-вече на приходите, за управление на имоти, за отдаване под наем, за управление на изпълнението на договори, за оценката на риска и за обществените поръчки.

При одитите на изпълнението най-много са неизпълнените препоръки, свързани с актуализиране на вътрешни актове или регламентиране на ред за извършване на определени дейности чрез приемане на нови вътрешни актове. Не се изпълняват и препоръки, които изискват съвместни усилия на повече от една институция, както и такива, свързани с приемане на количествени и други индикатори за измерване на изпълнението. Проблемни за изпълнение са и препоръките, при които трябва да се закриват структури или прецизират функции, както и тези, свързани със създаването на механизъм за събиране и периодичен анализ на информация. В единични случаи не се изпълняват препоръки за привеждане на дейности в съответствие с делегирани правомощия, обвързване на финансирането с качеството на услугата или когато се налага държавна подкрепа или гаранция за осигуряване на средства.

При специфичните одити не са изпълнени препоръки, свързани с промени, допълнения или разработване на вътрешни актове и необходимост от съвместни действия на повече от една институция.

За препоръките, които не са изпълнени, изпълнени са частично или са в процес на изпълнение, Сметната палата уведомява съответно Народното събрание, Министерския съвет или общинския съвет за предприемане на действия за изпълнението им. Във връзка с това докладите от общо 20 извършени проверки, са изпратени на Народното събрание (един доклад), на Министерския съвет (10 доклада), на министъра на образованието и науката (един доклад) и по един доклад в следните общини - София, Бяла, Димово, Завет, Златарица, Медковец, Попово и Търговище.

През 2018 г., както и в предходните две години, липсва активност от страна на сезираните органи за предприемане на допълнителни действия за изпълнение на препоръките от тяхна страна. Сезираните органи не са уведомявали Сметната палата за предприетите от тях действия за изпълнението на препоръките, като само в един случай е получена информация за допълнително предприети действия.

В случаите, когато при първоначалната проверка е установено, че препоръките не са изпълнени или са частично изпълнени, Сметната палата е създала възможност за извършване на повторни или следващи проверки за изпълнението на препоръките чрез промяната на правилата за организиране на осъществяването на контрол по изпълнението на препоръките.

През 2018 г. са взети 7 решения за повторни проверки за изпълнение на препоръките, извършени са 2 от тях - за одита на изпълнение "Професионално образование за заетост" за периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г., и за одита "Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания" за периода от 1 август 2011 г. до 31 декември 2014 г. в Министерството на образованието и науката, Фонд "Научни изследвания" и Българската академия на науките.

През януари 2019 са осъществени още 2 повторни проверки - за препоръките при одита "Принос на Хоризонт 2020 за постигане на целите на Националната програма за развитие България 2020 и националните стратегически документи" за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г., и при одита на"Летище София" ЕАД.

Прецедент в практиката на Сметната палата е извършената трета по ред проверка за изпълнение на препоръките, дадени с доклада за извършения одит на договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област, предоставена на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември.2013 г. При приемането на резултатите от третата проверка е взето решение за извършването на четвърта проверка за изпълнение на препоръките. Причината, поради която е взето решение за извършване на четвъртата проверка, е препоръка в процес на изпълнение, свързана с разработването на финансово икономически анализ на концесията и предприемане на действия за постигане на икономически баланс между ползите и рисковете за държавата и концесионера.