Забавени бюджетни плащания към бизнеса заради съкращения на разходи на министерства и общини допълнително затрудняват фирмите да обслужват редовно задълженията си към свои кредитори. Това се очертава един от основните фактори за просрочията на фирми към лизингови компании в настоящата криза, посочиха представители на сектора.
През третото тримесечие на тази година обемът на необслужваните задължения по лизингови договори се е увеличил почти двойно спрямо предходното тримесечие, показват данните на БНБ към края на септември. Обемът им е 688.3 млн. лв. при 373.8 млн. лв. към 30 юни. Така делът им достига 13.1% от всички лизингови вземания, чийто размер достига 5.34 млрд. лв. "Към лизинговите компании има голям обем дължими суми от основни клиенти от сектори като строителството и свързани с него браншове.
Преобладаващата част от тях са от фирми с дейност, свързана с инфраструктурното строителство, които имат неполучени плащания от бюджета или държавни предприятия за извършени услуги и дейности. Предприетите съкращения на разходи на министерства и общини през третото тримесечие на тази година неминуемо рефлектират върху цялата верига от изпълнители, подизпълнители, контрагенти, като така се увеличава междуфирмената задлъжнялост", обясни пред "Дневник" Теодор Маринов, съпредседател на Българска асоциация за лизинг (БАЛ).
По-бързо изплащане на средства от бюджета към фирмите е и едно от 12-те предложения за подобряване на икономическата среда, които банките направиха към финансовия министър Симеон Дянков миналата седмица. Свиването на разходите, съчетано с ръст на приходите, беше посочено като фактор за постигането на балансиран бюджет през октомври от кабинета.
Прогнозите на Маринов са, че последното тримесечие на тази и първото на следващата година ще се достигне пикът на необслужваните лизинги. "В момента се наблюдава втора вълна при просрочията, която ще преодолеем до второто тримесечие на 2010 г.", каза той. И според Пламен Павлов, изпълнителен директор на "И Еф Джи лизинг", обемът на необслужваните лизинги ще продължи да се покачва, като пикът ще бъде в началото на следващата година.
Най-сериозно е увеличението на просрочията в строителния сектор и свързаните с него браншове и в транспортния сектор. Те бяха и секторите, в които най-рано се появиха закъснения в обслужването. Основно просрочията са от фирмените клиенти на лизинговите компании. По приблизителна оценка на БАЛ около 20% от договорите за лизинг в строителния бранш са необслужвани. Физическите лица засега обслужват редовно задълженията си, като при тях делът на необслужваните се оценява на под 5%.
Първият голям скок на лошите лизинги беше отчетен за периода януари - март тази година (виж графиката). За второто тримесечие имаше спад, който беше отчетен като не много изненадващ. Първоначалното влошаване на плащанията през първите три месеца на годината се сочеше като логично следствие от кризата и намаляване способността на компаниите да обслужват текущите си задължения. Други фактори, които оказват влияние върху управлението и нивото на портфейла от необслужвани лизинги, са предоговарянето и преструктурирането на лизингови договори, прекратяването на договори и изземването на активи (така даден договор вече не се води необслужван), завеждането на съдебни искове, като дългът вече се води съдебно вземане и така излиза от портфейла с лизингови вземания.
Различните компании прилагат различен срок за завеждането на един лизингов договор като необслужван. Най-общо за физически лица и малки фирми този срок е 90 дни, а при големите компании е в зависимост от конкретния случай. През третото тримесечие обемът на вземанията по финансов и оперативен лизинг намалява с 5.3%, или с 301.1 млн. лв. спрямо юни 2009 г. Това означава, че новите сделки са били по-малко от погашенията, които се извършват по текущите договори. На годишна база спадът е с 1.6% при 16.5% годишен ръст през юни тази година.