Отговорът на въпроса: Ще има ли световни правила за лицензиране на нов проекти на атомни елекроцентрали? дава последният доклад на Световната ядрена асоциация (WNA) "Хармонизиране на оценката и лицензиране на конструкцията на реактора: Поуки от международната система за транспортиране на ядрени материали", публикуван през този месец от Работната група за сътрудничество в областта на оценката и лицензиране на конструкцията на реакторите (CORDEL) към WNA.

Според доклада, системата за лицензиране на атомни електроцентрали в света трябва да бъде рационализирана, за да се улесни внедряването на нови ядрени реактори на конкурентна цена.

Днес проектите за ядрени реактори, предлагани за изграждане в дадена страна се оценяват от националните регулаторни органи в съответствие със собствените им правила и процедури. Пълна оценка се извършва, независимо от това, дали се подлага на обширна проверка конструкцията и дали е получила сертификат от друга страна. Такъв национален подход за лицензиране на реакторите поражда необходимост от внасяне на промени в конструкцията, което води след себе до допълнителни разходи, загуба на време и нормативни утежнения, а също така и до усложнения и намаляване на ефективността, свързана с управлението на няколко проекта на един и същи базов модел на реактор.

В доклада, подготвен в сътрудничество с компанията оператор Candu Owners Group, работната група CORDEL призовава да се промени традиционният модел за строителството на АЕЦ "в посока на международна стандартизация за конструкция на реакторите и хармонизиране на подходите за лицензиране". Това ще доведе до "подобряване на икономиката, ефективността на регулирането и повишаване на ефективността и сигурността и безопасността на конструкцията."

В коментара си по доклада, генералният директор на WNA Сама Билбао и Леон отбелязва значението на този процес: "Оптимизирането на международните стандарти и процесите на лицензиране за нови ядрени реактори е неотложна и важна задача. Това е особено важно за успешното внедряване на малките модулни реактори, икономиката, на които е базирана на създаването на глобален пазар и верига на доставки."

3e-news.net