Директорът на РИОСВ в Стара Загора Диана Искрева е подписала заповед, с която е наложена принудителна административна мярка на ТЕЦ "Брикел" ЕАД в Гълъбово - спиране на дейността на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия.

Спирането се прилага чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на съоръжения в инсталацията, със срок на действие до потвърждаване изпълнението на технически мерки за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) и условията в комплексното разрешително, съобщи за БТА Искрева.

Заповедта е връчена на 29 юли в 13:30 ч. на изпълнителния директор на дружеството.

Определена е комисия, която да извърши пломбирането на съоръжения в инсталацията.

От страна на дружеството е изпратено мотивирано писмо до директора на РИОСВ-Стара Загора с обосновка и общо описание на причините, поради които централата не може да бъде спряна моментално, а е необходимо технологично време до безопасното ѝ привеждане в покой и предотвратяване на опасността от аварии.

По настояване на Диана Искрева от "Брикел" са изготвили план за цялостно спиране работата на съоръженията и максимално кратки срокове за безопасно извеждане от работа на горивната инсталация. Така, в изпълнение на документа, в петък е извършено пломбиране на съоръженията за подаване на гориво от площадката на ТЕЦ "Брикел" към котлите.

Парогенераторите ще бъдат погасени поетапно, след като изчерпят наличното им гориво и след охлаждането им. Това се налага като превантивна мярка за предотвратяване на аварии от съхраняването на гориво в бункерите на котлите.

Първият парогенератор ще бъде погасен на 02.08.2022 г., охлаждането му ще продължи до 13:00 ч. на 03.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането му.

Вторият парогенератор ще бъде погасен на 05.08.2022 г., охлаждането му ще продължи до 13:00 ч. на 06.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането му.

Третият парогенератор ще бъде погасен на 10.08.2022 г., охлаждането му ще продължи до 13:00 ч. на 11.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането му.

Четвъртият и петият парогенератор ще бъдат погасени на 13.08.2022 г., охлаждането им ще продължи до 13:00 ч. на 14.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането им.

Крайната цел на всички действия до момента и предстоящите такива в бъдеще е ТЕЦ "Брикел" да заработи отново, но след като извърши всички необходими инвестиции и технически дейности, които ще позволят експлоатацията на съоръженията без риск за населението и след доказано съответствие с действащите екологични норми.