Ръстът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) през 2023 г. достига до рекордно ниво, но и 2024 г. се очертава като много силна и с огромни перспективи. Това сочи прегледът на Anja Gudbrandsen от RystadEnery. На база на развитието на различните източници и перспективите в докладът се разглеждат и ценовите нива на електроенергията през миналата година като се споделя и очакването за развитието им през 2024 г.

Глобален преглед на възобновяеми енергийни източници и енергия

• Глобалната индустрия за възобновяеми енергийни източници отбеляза още една рекордна година през 2023 г., със скок в добавянето на капацитет. Глобалните слънчеви и вятърни добавки възлизат на около 470 гигавата ( ГВт, GWAC) през 2023 г., което е увеличение с 38% спрямо 2022 г.

• Слънчевата енергия се очертава като явен световен лидер през последните години, представлявайки повече от 330 ГВт добавени само през 2023 г. Сега Азия е доминиращият регион с повече от половината глобални инсталации.

• Темпът на ръст на вятърната енергия на сушата се забави значително през последните години, но въпреки това и при този източник на енергия през 2023 г. се наблюдават рекордни увеличения, надхвърлящи 130 ГВт за първи път.

• Кумулативният инсталиран капацитет за слънчева и вятърна енергия се очаква да достигне 2500 ГВт, което ще доведе дела на слънчевата и вятърната енергия в глобалния микс от инсталирани мощности до около 28% през 2023 г.

• Rystad Energy очаква 2023 г. да бъде годината, когато производството от възобновяема енергия надхвърли 30% за първи път, нараствайки до 31% от глобалното производство. Д,ял, който непрекъснато нараства от 2007 г. насам. Въпреки че слънчевата и вятърната енергия са около 28% от глобалния инсталиран капацитет, те представляват само 13,7% от производството.

• Поради продължаващото разширяване на възобновяемата енергия, очакваме 2023 г. да е пиковата за производство на въглища. Търсенето на въглища обаче все още е сравнително стабилно в Азия, където търсенето на електроенергия нараства и през 2024 г. като се очаква само незначителен спад в световен мащаб.

• След една много турбулентна 2022 г. цените на електроенергията на основните пазари завършиха 2023 г. с меко, тъй като търсенето остана слабо, а производството на електроенергия от възобновяеми източници беше силно. Най-важният фактор за по-ниските цени на електроенергията в САЩ, Европа и Източна Азия през 2023 г. беше голямото намаление на световните цени на въглищата и газа.

Веригата за доставки на слънчева и вятърна енергия

• Значително различна бе веригата за доставки на слънчевата и вятърната енергия. При вятърът продължиха опасенията от развитието на разходите, проблемите с разрешителните, тесните места и забавянията във веригата за доставки, както и нарастващите опасения относно качеството. Слънцето от друга страна постигна по-добра верига за доставки, които наваксваха изоставане от миналата година, едновременно с добавяне на производствени мощности в Китай и нарастваща загриженост от страна на западните държави относно господството на Китай. В този сегмент.

• Разглеждането на производствения капацитет за перките и турбините за вятърна енергия, завод по завод, и го подреждайки го, се стига до капацитет от 167 ГВт за производство на перки и 174 ГВт за турбини, което е скромен ръст през миналата година.

• Слънцето е със забележителна година по отношение на увеличението. Нововъзникващите технологии, като TopCON и HJT, започват да навлизат и да заемат пазарен дял, като по този начин се постига по-висока мощност и ефективност.

• През последните няколко години цените на полисилиция бяха високи поради проблеми с веригата за доставки и изоставанетона производствения капацитет от този на слитъците и пластините. Въпреки това капацитетът за производство на полисилиций почти е удвоен през 2023 г., от 1,49 милиона тона до настоящите 2,58 милиона тона.

• Ако цялата верига за доставка на слънчева енергия работи, така че да произвежда с пълен капацитет през цялата година, тя може да достигне до 800 ГВт слънчева енергия за една година, много повече от приблизително инсталираните 330 ГВт през 2023 г. Въпреки това, слънчевата енергия е отличен пример за концентрирано снабдяване по веригата, като Китай контролира 82% от глобалното производство на модули, 90% от производството на клетки, до 96% от производството на блокове и пластини и 95% от производството на полисилиций.

Перспективи за пазара на енергия за Европа 2024

• Европейското търсене на електроенергия спадна с около 2,7% през 2023 г., втората поредна година със значителен спад в търсенето на електроенергия. Rystad Energy очаква тази тенденция да се обърне през 2024 г. с 2% увеличение на годишна база в резултат на по-голямото търсене от страна на индустрията и имотния сектор на фона на по-ниските цени на електроенергията и по-нататъшното нормализиране на пазара на енергия.

• От страна на предлагането, е важно да се отбележи завръщането на водноелектрическата енергия през 2023 г. след лошата 2022 г., добавяйки повече нови мощности от другите източници на енергия. Едва след това са вятъра и слънцето. В съчетание със спада в търсенето, това доведе до голямо намаление на производството на електроенергия от изкопаеми горива, като, както при въглищата, така и при газа се наблюдава намаляване на производството с повече от 20% в сравнение с 2022 г.

• Очакваме 2024 г. да бъде още една година на значително добавяне на възобновяеми енергийни източници като слънчевата енергия за първи път ще има водеща роля като източник с най-много нови мощности, добавени към европейската енергийна система. Ръстът на слънчевата, вятърната и ядрената енергия се очаква да изпревари нарастването на търсенето, което ще доведе до още една година със спад на търсенето на изкопаеми горива, макар и с по-бавни темпове в сравнение с 2023 г.

Цените на електроенергията

Средните цени на електроенергията паднаха с 59% през 2023 г. - можем ли да очакваме още спад тази година, е въпросът, на който авторите от Rystad правят опит да дадат отговор?

Базирайки се на прегледа за вятърната, слънчевата енергия и развитието на другите мощности, експертите отбелязват, че тенденциите почти при всички са мечи. Що отнася до цените и ценовите двигатели, както ниското търсене на енергия, така и силният ръст на възобновяемите източници са най-важните.

Въпреки това най-големият фактор при определяне на цените на електроенергията остават разходите за газ, въглища и въглерод. В крайна сметка въглищата и газът са маргиналните източници на производство за повечето часове на повечето европейски енергийни пазари и следователно директно определят цените през повечето време.

Силният ръст на енергията от възобновяеми източници и ниското търсене на електроенергия също оказват влияние върху цените на горивата, като намаляват търсенето на изкопаеми горива, което се отразява на баланса между търсене и предлагане. Конкретно при газта, освен слабото търсене от страна на енергетиката, търсенето от индустрията и жилищният сектор също беше ниско миналата година. Продължаващия силен внос на втечнен природен газ (LNG) и стабилни доставки на тръбопроводен газ от Норвегия доведоха до значително подобрение на газовия баланс на Европа през 2023 г. и до голям спад в европейските цени на газа, които паднаха с около 60% от началото до края на годината, намалявайки средната цена на производството от газ с 46%. Използването на въглища също е намаляло рязко, като разходите за производство са спаднали с 23%.

В резултат на тези низходящи фактори средните годишни европейски цени на електроенергията се сринаха с 59% през 2023 г. спрямо предходната година. Средната стойност за отделни пазари е 107 евро за MWh, в сравнение с 264 евро за MWh през 2023 г. Тенденцията обаче е за общ спад през цялата минала година, като цените за последните четири месеца на 2023 г. също са по-ниски от тези през 2021 г. През първите две седмици на 2024 г. цените продължават да остават сравнително ниски, средно от 87 евро за MWh, посочват от Rystad.

За да оценsj как ще се развиват цените на електроенергията през 2024 г., анализаторите тръгват от настоящото ценово ниво в Германия, която е най-големият пазар на електроенергия в Европа и общ показател за динамиката в Северозападна Европа. Отбелязвайки общо изоставане в договорите за електроенергия в Германия към лятото на 2024 г. очакването е фючърсните цени да са по-ниски от спот цените - и средните месечни договори да са равни на 81 евро за MWh към момента на публикуване.

Що се отнася до баланса производство на въглища и газ, в момента природния газ е най-конкурентното гориво в Европа. Това ще повлияе върху това при кой от източниците има най-голям спад през 2024 г. На газовия пазар месечните TTF договори се търгуват на 30-36 евро за MWh за 2024 г. към момента на отразяване, което е много по-ниско в сравнение с периода 2022/2023 г. но все още над "стария нормален" диапазон от 15-25 евро за MWh, отбелязват авторите, които отчитат и допълнителен риск от спад на текущите цени. Очаква се нивата на съхранение да бъдат много стабилни през пролетта, предлагането се очаква да бъде силно и да има ограничено увеличение на търсенето. Съществува и известен риск от спад на цените на въглищата, тъй като се очаква световният пазар на въглища да се нормализира допълнително през 2024 г., се отбелязва в прегледа.

Очаква се също така нетният ефект за европейските пазари на електроенергия да е с риск от понижаване на цените на електроенергията, отколкото от повишаване, както и, че средните годишни цени на електроенергията за Германия ще бъдат около 70-80 евро за MWh, в сравнение с търгуваното ниво от 81 евро за MWh към момента на отразяване. Това се подкрепя от виждането за развитието на различните мощности в прегледа на експертите, по отношение на търсенето и предлагането. Като цяло очакваме много от тенденциите от 2023 г. да продължат през тази година, както и по-нататъшно нормализиране на европейските енергийни пазари.