Салдото (износ-внос) остава отрицателно (минус) 41.17% до 3 438 053 MWh през миналата година от 5 843 681 MWh през 2019 година, сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор.

Производството на електроенергия през отминалата 2020 г. е достигнало 40 736 953 MWh, а в предходната 2019 година е било 44 121 580 MWh. Това означава годишен спад (минус) със 7.67%.

В същото време потреблението на електроенергия е било от порядъка на 37 298 900 MWh и в сравнение с 2019 година се е свило (минус) с 2.56%, когато са отчетени 38 277 899 MWh.

Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за една година - от 1 януари до 31 декември 2020 г. спрямо същия период на предишната 2019 г.

3e-news.net

Салдото (износ-внос) остава отрицателно. За 2019 година ЕСО отчита 5 843 681 MWh, докато за 2020 г. салдото възлиза на 3 438 053 MWh, което представлява понижение (минус) 41.17% на годишна база.

Базовите централи запазват низходящата тенденция и завършват годината на минус 9.63 процента. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 31 декември 2019 година делът на базовите централи е бил в обем от 37 740 322 MWh, докато през 2020 г. е 34 105 974 MWh.

Затова пък делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи бележи ръст. Участието на ВЕИ в преносната мрежа възлиза на 1 326 203 MWh, което е увеличение (плюс) с 10.38 % в сравнение с предходната 2019 г., когато е отчетен дял на ВЕИ от 1 201 440 MWh. Това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 12.78 %) и фотоволтаични (плюс 8.18 %), както и тези от биомаса (плюс 4.55 %).

Положителен остава и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа, където се отчита годишен ръст (плюс) с 5 % през отминалата 2020 г. За сравнение, през 2019 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 825 568 MWh, докато през 2020 г. нараства до 1 916 812 MWh. Това се дължи на увеличения дял на вятърните (плюс 9.73 %) и фотоволтаичните (плюс 3.01 %) мощности, докато при биомасата се отчита незначителен спад (минус 0.56 %).