Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 27 юни нараства с 10.06 % и достига до обем от 22 237 062 MWh (плюс 10.17 % преди седмица). Година по-рано, през аналогичния период производството на електроенергия е било 20 205 188 MWh.

За същия период потреблението на електроенергия се повишава с 3.67 % (плюс 3.44 % през предходната седмица) до 19 337 119 MWh, докато за сравнявания период на предходната 2020 г. потреблението на електроенергия е било в обем от 18 651 788 MWh.

Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (1.01.2021 - 27. 06.2021 г.), спрямо аналогичния период на 2020 г.

3e-news.net

Салдото (износ-внос) за отчитания сравняван период отново е високо в процентно отношение и расте с 86.68 %, в обем от 2 899 943 MWh (плюс 95.84 % отчетени седмица по-рано). През същия период на предходната 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 1 553 400 MWh.

Делът на базовите централи остава положителен, като нараства с 4.34% или в обем от 17 313 711 MWh, но и тук, както и при предходните показатели се наблюдава слабо изменение в посока надолу. За сравнявания период на миналата година делът на базовите централи е достигал до обем от 16 592 810 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа, обаче, спада (минус) с 9.96 % до обем от 647 466 MWh (минус 10.08 % преди седмица). Година по-рано за посочения сравняван период участието на ВЕИ в преносната мрежа е било до 719 114 MWh. Тези по-лоши показатели се дължат на доста по-слабия дял на вятърните (минус 13.51 %) и фотоволтаични (минус 4.67 %) мощности, както и на биомасата (минус 4.57 %).