Законопроект за промени в Закона за енергетиката предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

Проектът, предложен от Министерството на енергетиката за обществено обсъждане, въвежда разпоредбите на Директива 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС. Част от предложените изменения и допълнения са свързани и с изпълнение на реформите "Либерализация на пазара на електроенергия" и "Разработване на дефиниция и критерии за енергийна бедност" от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.

През 2025 г. няма как регулираният пазар да спре да работи. Това каза на 20 юни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време на най-мащабния регионален форум за зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден - Green Week 2023, организиран за трета поредна година от Dir.bg и 3E-news.

Иванов припомни, че в края на 2022 г. Народното събрание прие решение, което изрично постановява, че регулираният пазар в страната ще бъде запазен до края на 2025 г., като не се фиксира точен срок кога след това ще се стигне до пълна либерализация на пазара на електроенергия в България.

Председателят на КЕВР посочи, че има още две причини, които не позволят регулираният пазар да бъде премахнат. Първата от тях е изискването на Европейския съюз (ЕС) и Европейската комисия (ЕК), че трябва да бъдат защитени енергийно уязвимите и енергийно бедните хора в страната. По този показател България е на едно от челните места в ЕС.

Втората причина е становището на ЕК, че България може да премине към пълна либерализация само тогава, когато бъдат премахнати или завършат дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия. Страната ни има два такива договора - с двете американски централи, като първият ще изтече през февруари 2024 г, а вторият през 2026 г. "Когато кумулативно се изпълнят и двете условия, България ще бъде в състояние да премине към пълна либерализация", заяви Иван Иванов.