Енергийният пазар е сред най-динамичните. Промяната на политиката на европейско ниво се отразява пряко на сектора и в България. В същото време страната ни продължава да е единствената в Европейския съюз с електроенергиен пазар със силна ценова регулация обхващаща домакинствата, а и голяма част от микрофирмите. Това състояние предстои да започне да се променя още през 2024 г. Моделът все още е неясен. На този фон измененията на европейската енергийната политика в голямата си част се поемат от държавния сектор. Липсата на либерализация и тежестите, възникващи от този смесен модел в етап на продължаващи реформи и промяна на европейската енергийна картина се усеща най-вече от енергийните компании. Особено потърпевши са държавните дружества, въпреки че за сътресения не се говори. Запазването на стабилността им обаче струва редица усилия. Особено на Националната електрическа компания (НЕК), която за пореден регулаторен период не получи адекватен отговор как ще се реши въпроса с натрупания ценови дефицит, който надхвърля два милиарда лева. В тази сложна пазарна ситуация НЕК продължава да е обществен доставчик, но от друга страна е компания, от която обществото очаква да е печеливша. Търсенето и намирането на баланс, особено предвид регулаторните ограничения и очакването за справедлива цена - допирни и разделителни точки, се оказва сложна задача.

Компанията притежава няколко лицензии - за обществена доставка, за производство на електроенергия, за търговия и за доставчик от последна инстанция. Дейностите са напълно отделени една от друга, но тъй като пазарът на електроенергия в България е хибриден, с наличието на регулирана и свободна част дейностите по производство и обществена доставка са част от функциите на компанията и на двата пазара. Общественият доставчик има задължение основно да осигурява електроенергия за битовите потребители съгласно заявките на крайните снабдители.

Както обяснява Венцислав Марков, директор "Търговия с електрическа енергия и оптимизация", настоящият смесен модел на свободен и регулиран пазар изисква от компанията огромни усилия. Не само за намиране на баланс, осигуряване на надеждни доставки до крайните снабдители, но и за недопускане на загуба.

"С ценовите решения КЕВР създава модел, който обобщава количествата от крайните снабдители от една страна и енергията от производители за тяхното осигуряване със съответните цени от друга страна. Така обвързан енергийният баланс и финансовите потоци на годишна и месечна база привидно осигуряват всичко необходимо за безпроблемната дейност на обществения доставчик. Практически този процес е много по-сложен и не може да се управлява на такива дълги периоди за доставка. Ежедневно крайните снабдители заявяват нужната им електроенергия за следващия ден разпределена на 15 минутни интервали. Тази заявка е силно модулирана през различните части на деня и това управление на енергийните потоци е изцяло ангажимент на обществения доставчик. За изпълнение на тази функция се използват всички налични ресурси, които управлява компанията, централите с квоти, централите с дългосрочни договори (ДД) "Ей И Ес Марица изток 1" и "КонтурГлобал Марица изток 3" и ВЕЦ собственост на НЕК. С това балансиране НЕК ЕАД изпълнява основна обществена функция, тъй като ангажира огромен ресурс за управление на променливите товари за потребление на бита. Тези модулации на битовите потребители имат и силно изразен сезонен характер с много голямо потребление през зимните месеци и силно намаление през пролетта. Месечното отклонение варира от 700 ГВтч през пролетните месеци до 1500 ГВтч в зимните месеци. В дневните отклонения се компенсира модулация над 1500 МВт между пиковите часове вечер и минимума през нощта. Често пъти през годините тази неравномерност в потреблението, както и непрецизното прогнозиране е ангажирала НЕК ЕАД с обезпечаването на енергия над прогнозната, което е ставало със значителен оборотен ресурс", коментира той.

Марков набляга и на факта, че в тази ситуация компанията трябва да се грижи и за реализиране на енергията от водноелектрическите централи (ВЕЦ) и то така, че балансът на доставките, а и на пазара да не бъде засегнат.

"Енергията оставаща на обществения доставчик и от ВЕЦ, компанията може, а често трябва да реализира на свободния пазар. Това основно е енергия в часове с понижено търсене на ЕЕ (електрическа енергия), когато и цената на свободния пазар е по-ниска. Необходимостта от реализирането на електроенергия на свободния пазар възниква при излишъци, най-често през нощта, когато е достигнат технологичен минимум на работа на блоковете в централите с дългосрочни договори и енергията трябва да бъде произведена или блокът да бъде спрян. Намирането на баланса за осигуряване на надеждна доставка на електрическа енергия за крайните снабдители и постигане на добър финансов резултат на компанията е сложен процес предвид, посочените по-горе ограничения. Процесът на планиране и оптимизация се извършва ежедневно с обвързване на графика за доставка на електрическа енергия за крайни снабдители за следващия ден и определяне на количества за свободния пазар при най-подходящи ценови нива. Впоследствие допълнително се оптимизират количествата чрез търговия на пазар "В рамките на деня", която в НЕК ЕАД е в непрекъснат режим 24/7 (двадесет и четири часа, седем дни)", обяснява Марков.

По думите му, по-рано балансирането на процеса по техническо обезпечаване и недопускане на загуба се е извършвало с прехвърляне на по-неблагоприятните резултати от часовете с ниски цени с постигането на по-добър резултат в часовете с пикова цена. Впоследствие, от декември 2022 г. с въвеждането на "механизма за целевите вноски" се прилага "изземане на приходи на база сделка". Това, както обяснява директорът от НЕК, означава, че "при постигане на цени над себестойността разликата се внася във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", а при по-ниски цени недостигът е за сметка на обществения доставчик".

"Законът имаше действие до края на месец юни 2023 г. Със Закона за държавния бюджет беше прието удължаване на механизма до края на годината, въпреки успокояването на пазарите и липсата на сериозни пикове с високи цени. В него е запазен принципът за изчисление на дължимите вноски на сделка, което ще продължи да се отразява неблагоприятно на производителите и обществения доставчик при компенсиране на ниските цени в определени периоди от денонощието", коментира той.

Както става ясно от думите на търговския директор, въпросът, който продължава да притеснява компанията е свързан с натрупания ценови дефицит в резултат именно на хибридния модел и обществените функции, които извършва компанията. Трябва да припомним, че НЕК поставя този въпрос от няколко години насам периодично, но досега няма никаква визия как точно трябва да се реши този проблем.

"През всички години на съществуване на пазарния модел с обществен доставчик НЕК ЕАД е изпълнявал функциите, вменени му от закона и от решенията на КЕВР, като се стреми да осигури нужните приходи за нормалното си функциониране. В предходни ценови решения има създаден ценови дефицит, вследствие решения на КЕВР, които определяха цени за продажба на регулирания пазар под себестойността на закупената енергия. За обслужване на задълженията към доставчици дружеството се принуди да ползва кредити, за които плаща главница и лихва. Към момента натрупаният ценови дефицит е оценен от нас над 2,4 млрд.лв. За обслужване на кредитите ежемесечно се плаща лихва, която през годините варира между 45 и 100 млн.лв годишно. Решението на този въпрос все още се отлага, което създава постоянен проблем на компанията за обслужване на тези заеми с други оборотни средства. С дейността си на обществен доставчик и производител на енергия НЕК ЕАД осигурява през годините непрекъсваемост на захранването и снабдяването и гарантира сигурността на ЕЕС (електроенергийната система), като за тази си функция трябва адекватно да бъде компенсиран".

Така в условията на настоящия пазар на електроенергия НЕК се оказва в труден казус, с който предстои да се справи - с договори за задължително изкупуване на електроенергия, чиято цена включва в себе си и повишаващите се цени на СО2. Освен това, както е известно предварителната им стойност се залага в ценовия период за битовите потребители, започващ от 1 юли. Определянето на годишна цена за емисии в пазар, който е много динамичен и с резки промени в цените е свързано с потенциални загуби или използването на големи оборотни средства. За управлението на този риск компанията, както става ясно търси възможности и вече подготвя планове за хеджиране на разходите за въглеродни емисии.

"Настоящият пазар на електроенергия още запазва регулирана част в търговията на едро за битови потребители, което изисква преимуществено изпълнение от НЕК ЕАД на тези функции преди възможността да реализира енергия на свободен пазар. Също така съществената роля, която се изпълнява на балансиращия пазар изисква поддържане на не малки резерви за регулиране. Тези ангажименти са степенувани съгласно законовите задължения като с предимство са обществените функции. Така поставени приоритетите ограничават възможностите за максимално оптимизиране на продажбите на свободен пазар, но в компанията са предприети всички възможни действия да се търси най-доброто съотношение между социалните отговорности и финансовия резултат. Правилното миксиране на източниците на енергия, включително и закупуването на енергия от свободния пазар при по-благоприятни ценови нива допринася за формиране на положителен финансов ефект и при възможност за пестене на воден ресурс.

В този процес НЕК ЕАД продължава да изкупува енергията от двата дългосрочни договора с "Ей И Ес Марица изток 1" и "КонтурГлобал Марица изток 3" като усилията са насочени към минимизиране на разходите. Тук възможностите са ограничени, като са сведени до оптимизиране на натоварването, предоставяне на услуги на ЕСО и намаляване разходите за въглеродни емисии. Създадено е анализаторско звено в НЕК, което съвместно със специалисти в централите извършват постоянно наблюдение на цените на СО2 и преценяват най-подходящите моменти за закупуването на необходимите квоти. Това в последните месеци има значителен ефект като единствено липсата в някои случаи на оборотни средства затруднява процеса. За в бъдеще се планира достъп до пазари, на които да се хеджират разходите за закупуване на квоти за емисии", обяснява Марков.

Едно от задаващите се предизвикателства като цяло пред електроенергийния пазар е изтичането на договора за изкупуване на производството на ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" от страна на НЕК. Това означава, че производството на електроенергия от тази централа ще отпадне от регулирания пазар и ще се предлага на свободния такъв. Вече е ясно, че в последното си ценово решение от страна на енергийния регулатор разписаха по-висока квота за регулирания пазар от други базови мощности. Според обяснението на Марков, проблем в случая се очертава не толкова за НЕК, колкото за Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Той дори очаква задълбочаване на проблема с регулиращите мощности.

В началото на 2024 г. изтича дългосрочният договор между НЕК ЕАД и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3". През времето на действие на споразумението енергията произвеждана от централата и изкупувана от НЕК ЕАД участва в енергийния микс на компанията. Съгласно действащия пазарен модел, голяма част от предоставяната енергия се използва на регулирания пазар като част от ценовите решения на КЕВР. Важно е да се отбележи, че освен електроенергията от централата се изкупува и разполагаемата мощност. "С нея НЕК ЕАД осигуряваше услуги на ЕСО ЕАД за управление на електроенергийната система, като първично и вторично автоматично регулиране. С услугите за регулиране от централата се изпълняват основни функции на оператора за управление на електроенергийната система (ЕЕС)", казва Марков и уточнява къде може да се появи проблем.

"Приключването на договора с централата съвпада с отпадането на дейността обществена доставка съгласно предложените промени в Закона за енергетика. В този аспект за НЕК ЕАД няма да има значително влияние, но евентуалното спиране работата на централата в определени периоди на годината ще влияе значително на възможностите на ЕСО ЕАД при управление на променящите се енергийни потоци в последните години със значителното навлизане на нови ВЕИ и с липсващи работещи мощности в централи с регулируем диапазон.

Проблемът с регулиращи мощности ще се задълбочи, тъй като предлагането на такива услуги е скъпо за доставчиците, при цена, която получават в много периоди дори под себестойността. За да бъдат стимулирани производителите да подържат диапазон за регулиране, който да се използва епизодично цените при активиране трябва да компенсират цялостния разход за времето на резерв, което към момента не се случва. С определяните от КЕВР пределни цени за регулиране пазарът се изкривява и се защитават изпадащите в небаланс, а не доставчиците на услуги за регулиране", разсъждава Марков, който е сред малкото експерти, познаващи работата на пазара.

Както става ясно, а и както неведнъж подчертава и изпълнителния директор на НЕК, Мартин Георгиев, електрическата компания работи по различни сценарии, така че да не изпита сътресения при либерализацията на електроенергийния пазар. Отдавна е известно, че излизането на битовите потребители на свободния пазар ще промени и ролята на НЕК, която повече няма да бъде обществен доставчик.

От доста време Националната електрическа компания работи по няколко от възможните сценарии за либерализация на електроенергийния пазар.

"Съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост с либерализацията на пазара на едро на електроенергия ще отпадне и ролята на обществения доставчик. През последната година НЕК ЕАД насочи още повече своята активна дейност към производството и търговията с електроенергия. Дружеството ще продължи да бъде активен участник на БНЕБ с производството от ВЕЦ, както и търговец на електроенергия. За целта се разработват оптимизационни модели за търговия и се въвеждат софтуерни продукти за наблюдение на нивата на язовирите и на съоръженията във ВЕЦ. С притежаваните ВЕЦ дружеството може да предоставя атрактивни продукти за търговия на борсата и услуги за балансиране. С обединението на пазарите за търговия тази енергия достига до европейските пазари. Очаква се това да се случи и с пазара за услуги с влизането на платформите PICASSO и MARI", обяснява Венцислав Марков.

Според него, към момента остават нерешени въпросите с изкупуването на енергията по дългосрочните договори след отпадане на дейността обществена доставка и начинът на компенсиране на разходите над пазарните цени за продажба и компенсирането на ценовия дефицит на обществения доставчик до момента.

"Потенциално съществува възможност енергията от дългосрочните договори да бъде изкупувана от крайните снабдители за задоволяване на битовите потребители на себестойност. При подход с реализиране на енергията на свободния пазар е необходимо прилагане на договор за разлика, с който не се генерира висока печалба в НЕК при високи цени на свободния пазар, но и не се формира загуба за дружеството при тяхното намаление. Тъй като тези договори са направени с държавна подкрепа в години с рисков инвестиционен интерес към България, то ангажимент на държавата е тези договори да бъдат обслужван до тяхното изтичане без някоя от страните да бъде засегната от законови промени.

За да може компанията да обслужва задълженията си и да развива инвестиционна дейност след отпадане на регулирания пазар на едро не трябва да се налагат други задължения за участие при осигуряването на енергия за крайните снабдители от ВЕЦ", разяснява допълнително той.

С влизането на ново ръководство, а и динамиката на развитие на енергийния пазар амбицираха електрическата компания да оптимизира на възможностите за развитие на ВЕЦ. Разбирането за огромната полза, която носи този актив и оползотворяването му е в основата на предприетите стъпки за модернизация. Проучват се и различни модели за разширяване на активите за чиста енергия. Към това трябва да е добави и издадената наскоро лицензия от Националната агенция за професионално обучение за Център за професионално образование и обучение Зелена енергия.

"Компанията ще се стреми да запази и развие водещото си място в електроенергийния сектор в страната. За целта се развива дейността търговия с активно участие на БНЕБ и с регистрация на други европейски борси. Подготвя се екип и за търговия с въглеродни емисии. Извършва се активна рехабилитационна дейност във ВЕЦ за осигуряване на стабилна и безаварийна работа на съоръженията, като за някои от тях това е първа такава след изграждането им. Проучват се възможностите за изграждане на нови енергийни обекти, отговарящи на политиката на държавата за развитие на безвъглеродна енергетика. Търсят се възможности за финансиране за нови обекти по европейски програми", коментира Марков в разясняване на стъпките.

По думите му, през последната година НЕК провежда и активна политика за развитие на корпоративната социална отговорност. Проведени са редица инициативи, свързани с прилагане на устойчиви практики в работния процес, подкрепа за местните общности и развитието на служителите. Друг ключов ангажимент на компанията е разработването и осъществяването на стажантски и стипендиантски програми със средни училища и университети за подпомагане на обучението и привличане на млади специалисти основно в сферата на хидротехническите специалности. Целта е да подкрепим връзката между обучението и успешната професионална реализация.

"В обобщение може да се каже, че усилията ни са насочени към модернизиране на съоръженията, въвеждане на високотехнологични системи за управление на производството, моделиране на оптимизационни модели за търговия, опазване на околната среда и постоянно повишаване на квалификацията на служителите", заключава той.

Предвид всички предизвикателства повече от обещаващ е анализът на международната рейтинговата агенция Standard & Poor"s, която в средата на август подобри кредитния рейтинг на "Национална електрическа компания" ЕАД от "ВВ-" на "BB", със стабилна перспектива.

3e-news.net