Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ спазва изцяло законовите изисквания при утвърждаване на регулирана цена на природния газ, заявиха от регулатора в становище по повод обвиненията от страна на бизнеса във връзка с решението на Комисията от 1 ноември, с което е утвърдена регулираната цена на природния газ за ноември.

Енергийният регулатор пояснява, че съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) "на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени".

С този законов текст изрично е определен обхватът на решението на Комисията. Освен това всички решения, с които досега регулаторът ежемесечно е утвърждавал регулираната цена на природния газ, имат същия обхват, изтъкват от КЕВР.

Във всяка правова държава спазването на законовите норми е абсолютен приоритет и в цялата си досегашна работа Комисията спазва този принцип, се посочва още в съобщението.

Късно следобед във вторник, 2 ноември, със съвместна декларация Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/ поискаха от КЕВР да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" измежду всички потребители.

От КРИБ и БФИЕК, които не попадат в обхвата на решението, посочиха, че българската индустрия ще плаща през ноември 119,87 лева за мегаватчас, а не 93,19 лв., по която общественият доставчик ще продава природен газ през ноември на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цената за октомври беше 94,54 лв. за мегаватчас, припомниха двете организации. На годишна база това увеличение ще струва на БФИЕК 187 млн. лв. "Намалението" на цената се оказа "увеличение" за индустрията с 27 процента спрямо октомври, пише още в декларацията.