КЕВР санкционира две енергийни дружества с общо 2 114 052 лева за манипулация на българския пазар на електроенергия на едро, съобщава Комисията за енергийно и водно регулиране.

Енергийните дружества са "Мост Енерджи" АД и "Кумер" ООД, а всяко е глобено с по 1 057 026 лв.

Комисията за енергийно и водно регулиране установи, че две енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент (ЕС) номер 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през януари и юни 2020 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация по смисъла на чл. 5 от REMIT.

Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд - град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Това е третото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за установена манипулация на пазара на едро с енергия в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) номер 1227/2011. С решение от 25 ноември 2022 г. Комисията санкционира "НЕК" ЕАД и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер от 1 258 419 лв.

С друго решение, прието на 23 март 2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция на "Енерджи Съплай" ЕООД в размер на 165 238 лв. за извършена забранена манипулация на пазара чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване лъжливи поръчки (spoofing).

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /АСЕР/ в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество, добавя БТА.

Съгласно чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката решенията и протоколите на Комисията, свързани с предварително проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент номер 1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на КЕВР, пише в съобщението.