"Газов Хъб Балкан" ЕАД е поискало да му бъде издадена лицензия за срок от 35 години за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". Това пише в доклад, качен на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), относно заявление от "Газов Хъб Балкан" ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ" и искане за одобрение на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.

Според дружеството, тъй като на оператора на газопреносната мрежи е издадена лицензия за 35 години, то "Газов Хъб Балкан" ЕАД следва да бъде в състояние да обезпечи изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 312/2014 за срока на действие на лицензията за пренос на природен газ. Заявителят посочва, също, че на територията на България се очаква да бъдат издадени лицензии за пренос на природен газ и на други оператори на газопреносни мрежи. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за енергетиката, лицензията се издава за срок до 35 години в съответствие с изискванията на Наредба номер 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), се уточнява в доклада. Докладът ще бъде обсъден на открито заседание на КЕВР на 9 март.

В доклада пише, че от "Газов Хъб Балкан" ЕАД са посочили, че на платформата за търговия към момента са разработени и реализирани следните сегменти: GRP-сегмент, който е започнал на 9 декември 2019 г., както и краткосрочен и дългосрочни сегменти на платформата, които са започнали на 2 януари 2020 г. Дружеството предвижда на по-късен етап да бъдат въведени и клирингови договори, които отговарят на нуждите на българските участници на пазара. В тази връзка, според заявителя на платформата за търговия са изтъргувани следните количества природен газ: GRP - 551 416 MWh; краткосрочен сегмент - 97 645 MWh и дългосрочен сегмент - 1 672 281 MWh.

От "Газов Хъб Балкан" допълват, че освен сделки с краткосрочни стандартизирани продукти на платформата за търговия на природен газ е осигурена възможността да се сключват и всички сделки с продукти със срок на доставка по-малък или равен на една година, както и продукти със срок на доставка до 5 години напред. "Газов Хъб Балкан" ЕАД гарантира, че такива сделки се сключват на платформата за търговия, като не е необходимо извършването на допълнителни и последващи действия от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД.

В доклада пише още, че от "Газов Хъб Балкан" са заявили, че с оглед финансово обезпечаване на сделките, подписвани от членовете или участниците на платформата за търговия, дружеството е започнало процедура по избор на клирингова къща или банка, които да гарантират сделките на платформата чрез сетълмент съгласно добрите европейски практики. В тази връзка дружеството е провело срещи, за да предлага клирингови услуги за всички сегменти, включително краткосрочни (с физическа доставка), дългосрочни (с физическа доставка и финансови инструменти - фючърси), като за всички клиенти на всички пазари се прилагат еднакви равнопоставени такси, а съгласно финансовите правила като обезпечения се приемат само депозити или държавни облигации.

От "Газов Хъб Балкан" са посочили още, че за ползване на клирингови услуги са провели преговори и с новосъздадената клирингова компания, която е с основен предмет на дейност предоставяне на клирингови услуги за сделки с електрическа енергия, природен газ и стоки, сключени на организиран пазар. В тази връзка на 10 ноември 2020 г. е подписано предварително споразумение за предоставяне на клирингови услуги във връзка с организирания от "Газов Хъб Балкан" пазар на природен газ и газови деривати. В споразумението е посочено, че конкретните услуги по клиринг ще бъдат предмет на преговори между страните, а възлагането и обемът на конкретните услуги ще бъде извършено с отделен договор след получаване на изискуемите разрешения и одобрения, свързани с организацията на съответните дейности.

От "Газов Хъб Балкан" добавят, че включването на клирингови услуги ще спомогне за повишаване на сигурността и ще внесе допълнителна прозрачност в търговията на природен газ на едро, както и ще повиши общата ликвидност на пазара.

Съгласно представения бизнес план за периода 2020 - 2024 г., "Газов Хъб Балкан" предвижда да осигури регионална борсова платформа за търговия с природен газ при условията на конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация и да осигури среда, спомагаща за постигане на конкурентни борсови цени за потребители и търговци. "Газов Хъб Балкан" заявява готовността си да адаптира бизнес развитието си според специфичните нужди на потребителите и динамиката на пазара. Основна цел на компанията е постепенното разширяване на набора от продукти и подпомагането на търговията с газ, предоставяйки условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участниците рискове.

Експертите от КЕВР са написали в доклада, че считат, че може да се приеме, че "Газов Хъб Балкан" притежава финансови възможности за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".

Дружеството "Газов Хъб Балкан" е поискало да бъдат одобрени Правила за работа на организиран борсов пазар. Според Закона за енергетиката, по предложение на оператор на съответния борсов пазар, КЕВР одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, операторът на борсовия пазар на природен газ внася в КЕВР правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ. До одобряването на правилата от КЕВР се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия, пише още в доклада на енергийния регулатор.

Заради това Правилата за работа на организиран борсов пазар на "Газов Хъб Балкан" трябва да бъдат разгледани в отделно административно производство, уточняват експертите от КЕВР.

Открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от "Газов Хъб Балкан" с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ" и искане за одобрение на Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ ще се проведе на 9 март от 10.00 часа в сградата на КЕВР. Откритото заседание ще се проведе по реда на решение на КЕВР, а именно - представители на "Газов Хъб Балкан" ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.