За всички възможности общините да кандидатстват за допълнителна подкрепа и съфинансиране на своите проекти по Плана за възстановяване и оперативните програми, разговаряме с изпълнителния директор на фонд ФЛАГ Надя Данкинова.

Какви ще са възможностите общините да потърсят финансов ресурс за следващите години и какви са ползите на фонд ФЛАГ или както често го наричаме Фондът за градско развитие?

Финансирането на общините от фонда е с по-гъвкави условия от обичайните банкови продукти, съобразени със спецификата на проектите. Той е особено важен за малките и средни общини, които нямат достатъчно административен капацитет и финансова самостоятелност и имат ограничен достъп до банковия пазар.

Чрез кредитните линии, които ползваме от търговските банки и международните финансови институции, ние осигуряваме достъп на всички общини и до пазарните ресурси, а за банките това е възможност да инвестират в проекти, които самостоятелно не биха финансирали, коментира още Надя Данкинова пред Dir.bg и 3eNews.

Г-жо Данкинова, кои са отворените в момента възможности за кандидатстване за финансиране от фонд ФЛАГ или от Фондовете за градско развитие и с какво финансиране разполага всеки от инструментите?

15 години след създаването му, Фонд ФЛАГ управлява четири различни механизма за предоставяне на финансова подкрепа. Първият механизъм е за финансиране на проекти, които имат договор за безвъзмездна помощ по някоя от Оперативните или други програми. Този механизъм е постоянно на разположение на българските местни власти. Чрез него се финансират необходимите оборотни средства за изпълнение на проекта до окончателната дата на верификация, собствен принос, както и недопустими разходи, свързани с успешната реализация на проекта и необходими за неговия интегриран характер.

По този начин ФЛАГ не подкрепя единствено финансовата устойчивост за реализация на проектите, а насърчава изпълнението на интегрирани инвестиции.

снимка: г-жа Данкинова, Фонд Флаг

От 2012 г. чрез дъщерното дружество "Фонд за устойчиво градско развитие" ЕАД ФЛАГ управлява финансовия инструмент за градско развитие по инициативата JESSICA за София, който стартира с разполагаем ресурс от 50 млн. лв. Половината част от средствата са средства от ОПРР 2007-2013 г., като успехът на този пилотен Фонд за градско развитие даде възможност за по-широкото разгръщане на финансовите инструменти с европейски средства в България. Процедурата по реинвестиране е отворена до края на 2025г., като ресурсът е ограничен в рамките на възстановените средства.

От 2018 г. ФЛАГ участва в по-широко партньорство - Фонд за устойчиви градове, избран от Фонд на фондовете да управлява Фондовете за градско развитие за София и Южна България по ОПРР 2014-2020 с общ начален ресурс от близо 340 млн. лв. Към днешна дата ресурсът е пред изчерпване и следва да се инвестира в допустими проекти до края на 2023 г.

Българската инвестиционна и координационна платформа е стратегическо партньорство между Фонд ФЛАГ и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на Фонд на фондовете. Платформата стартира през 2020 г. като допълващ механизъм към финансовите инструменти за градско развитие с бюджет от 100 млн. лв.. Към момента целият ресурс на Платформата е договорен. Стартирани са преговори с ЕИБ за договаряне на нов заем за втори етап на платформата. Едновременно с това е започната процедура за увеличение на капитала на дружеството. Очакваме да имаме възможност да обявим процедура за кандидатстване за финансиране от Платформата през септември 2022 година.

Как Фондът ще подпомага зеленият преход на регионите и къде виждате своя най-голяма роля по Планът за възстановяване и устойчивост и оперативните програми?

И към момента ФЛАГ с различните инструменти и механизми подкрепя зеления преход, като все повече проекти на местните власти включват "зелени" решения. Планираният втори етап на Инвестиционната платформа с ЕИБ е с основна цел да подпомогне по-интензивната зелена трансформация на българските региони. На разположение на общините ще бъдат около 200 млн. лв. за проекти, които са свързани с прехода към енергийна независимост чрез ВЕИ, проекти за енергийна ефективност в публичните сгради, уличното осветление, екологичен транспорт и др.

Паралелно с това, ФЛАГ кандидатства и получи одобрение от Европейската комисия за проект по програма LIFE, чрез който ще осигурим техническа помощ за подготовка на качествени публични инвестиции, свързани със зеления преход.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - имаме готовност да подкрепим реализацията на проектите на местните власти, като предоставим оборотни средства до верификация на средствата от Плана, както и необходимото собствено участие, за онези за които е предвидено такова. Натрупаният значителен опит с финансови инструменти с европейски средства ни дава увереност в потенциала на ФЛАГ за ефективно подпомагане на изпълнението на НПВУ.

На какви условия трябва да отговарят общини кандидати и бизнес кандидати?

Всеки от механизмите за финансова подкрепа има своите специфични изисквания по отношение на допустимостта на кандидатите, дейностите и територията, където се реализира проектът.

Подробна информация може да бъде намерена на нашата страница www.flag-bg.com.

Водещото за проектните инициатори е да имат ясна инвестиционна идея, която за общините трябва да е подкрепена от местната общност. На този етап може да бъде обсъдена с експертите от фонда и съответно да бъде насочена към възможния източник за финансиране. Доста често, за да реализираме мащабни интегрирани проекти, предлагаме комбинация от различни финансови инструменти и това е най-голямото предизвикателство. Подобни проекти винаги са по-сложни, но резултатът от тях е особено удовлетворяващ.

Фондът осигурява съфинансирането по конкретни проекти. При какви условия и с какво той е по-различен от другите инструменти на държавата и частния банков сектор?

Държавата осигурява съфинансиране чрез капиталовите субсидии към общините. Обикновено те са недостатъчни и лимитирани. Частният банков сектор е на разположение за финансиране и голяма част от общините се възползват от тази възможност.

Ние работим на пазарен принцип. Основното преимущество на ФЛАГ, което го превръща в предпочитан финансов партньор, е специализацията и експертизата на екипа. Ние не просто разглеждаме документите, ние обсъждаме и консултираме клиентите, предлагаме различни решения и това на практика е безвъзмездна техническа помощ. Познаваме отлично начина и спецификата на работа на Оперативните програми и доста често даваме полезни съвети и бързи решения. Финансирането, което предоставяме, е с по-гъвкави условия от обичайните банкови продукти, съобразени със спецификата на проектите. Не на последно място, част от малките и средни общини нямат достатъчно административен капацитет и финансова самостоятелност и имат ограничен достъп до банковия пазар.

Чрез кредитните линии, които ползваме от търговските банки и международните финансови институции, ние осигуряваме достъп на всички общини и до пазарните ресурси, а за банките това е възможност да инвестират в проекти, които самостоятелно не биха финансирали.

По какъв начин се осъществява контролът на проектите и как ще облекчите административните процедури по кандидатстване и отчитане без да е за сметка на контрола?

В своята дейност ФЛАГ се придържа към ясни правила и максимално облекчени процедури. Контролните процедури са адекватни съобразно изискванията на действащото законодателство, което регулира нашата дейност, европейските регламенти и изискванията на конкретните програми в зависимост от източника на средствата. Контролът и към нас е голям. Всяко облекчаване на процедурите и контролите от страна на управляващите и контролните органи веднага се пренася и към крайните получатели.

По какъв начин може да се включите при изпълнение на забавените териториални планове и при изпълнение на Фонда за справедлив преход и Националния декарбонизационен фонд?

Интегрираните териториални инвестиции, които ще се реализират с подкрепата на Програмата за развитие на регионите 2021-2027, ще бъдат обект на подкрепа и от страна на Фонд ФЛАГ, както за мостово финансиране, така и за собственото участие, което кандидатите следва да осигурят. Планирали сме тези нужди като начало за следващата година.

По отношение на Фонда за справедлив преход и на Декарбонизационния фонд - считаме, че ФЛАГ е натрупал капацитет и има готовност активно да участва в управлението на средствата, предназначени за публичните власти. Демонстрирали сме тази готовност и очакваме структурирането на фондовете и решенията по отношение начина на управление.

Вярваме, че ще бъде използван опитът на съществуващите фондове и работещи структури с оглед максимална ефективност от гледна точка на време и ресурс .

Нараства ли търсенето на финансиране от ФЛАГ?

Търсенето на финансиране от ФЛАГ нараства през годините. Разбира се е свързано с цикличността на изпълнение на Оперативните програми. Но активността на фонда и създаването на новите инструменти, за които разказах - Платформата, Градските фондове също допринасят за нарастване на търсенето. Най-многобройни са проектите финансирани по ОПРР и през първия и през втория програмен период. Това е нормално предвид, че на-много средства за местните власти има в тази програма.

С най-голям обем от средства са проектите по ОП "Околна среда", зарази мащаба на проектите. Много активно е търсенето за финансиране и по програмите за трансгранично сътрудничество.

Какво може да се подобри, за да се улесни още повече кандидатстването за финансиране от подобни финансови инструменти?

Усилията са съсредоточени в две посоки. От една страна опростяване на регулаторната рамка, изискванията за финансиране и условията за кандидатстване със създаване на възможности за комбинирана подкрепа между различни видове източници, включително с грантови средства. Това ще даде възможност за по-гъвкави финансови решения, които да насърчават амбициозни зелени инвестиции на публичните власти.

От друга страна - дигитализация на процеса за кандидатстване, одобрение и усвояване на заема. По този начин ще се ускори процеса и ще има възможност за по-значителен мащаб на публичните инвестиции.

 

* материалът е подготвен за Фонд Флаг