2050 година - това е годината, от която се очаква Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент. Нулеви нетни емисии на парникови газове, икономически растеж, който е отделен от използването на конвенционалните изчерпаеми ресурси, нито един изоставен човек или регион - това са амбициозните цели на Европейския зелен пакт.

С поглед напред за едно по-устойчиво бъдеще трансформирането на Европейския съюз в модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика обаче поставя пред българските общини сериозни предизвикателства в прехода към чиста енергия. Пътят към него е свързан с преодоляване на съществуващите пазарни бариери за достъп до финансиране на проекти за преход към чиста енергия, осигуряване на целева техническа помощ за подготовка на подобни проекти, както и привличане на частно финансиране за инвестициите в енергийна ефективност и мерките за ВЕИ.

Отговор на всички тези предизвикателства е проектът FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия), изпълняван по програма LIFE на Европейската комисия. Общият целеви размер на финансовия ресурс по инструмента е над 40 млн. лева, като близо 800 000 лева са средствата, отделени за техническа помощ за подготовка на проекти.

Голямата цел - преходът към чиста енергия

Финансовият инструмент FLAG-FICET има три основни цели.

Първата от тях е подпомагане на подготовката и финансирането на проекти за енергийна ефективност и чиста енергия на българските общини в унисон със законодателството и политиката на ЕС за прехода към устойчива възобновяема енергия и повишена енергийна ефективност. Ревизираната Директива за Енергийна ефективност 2023/1791 поставя принципа "енергийната ефективност на първо място" като основен принцип на ЕС, а публичният сектор има задължение за постигане на годишно намаление на потреблението на енергия с най-малко 1,9%, за да изпълнява ролята си на образец.

FLAG-FICET цели мобилизиране на допълнителни инвестиции от частния сектор, като предоставя реална възможност и за банките да изпълнят успешно изискванията на политиката за зеления преход и да намалят значително своите рискове при финансиране на зелени проекти. В рамката на разглеждане и одобрение на всеки кредит ще се извършва оценка за зелена допустимост на база Green Eligibility Checker на Европейска инвестиционна банка, който дава потвърждение дали проектът е "зелен" и съответства на критериите за съществен принос към Таксономията на ЕС.

Не на последно място, инструментът предвижда да бъде гъвкав и отворен за тестване и прилагане на иновативни техники, методи и подходи за финансиране на проекти за преход към устойчива възобновяема енергия и повишена енергийна ефективност на местните власти в България.

Как работи FLAG FICET

Финансовият инструмент цели осигуряване на финансиране за устойчиви проекти за преход към чиста енергия чрез предоставяне на комбинация от кредит и грант за техническа помощ, който да стимулира публичните инвестиции. Комбинацията е важна за преодоляване на пазарните провали, свързани с разработването на проектите, като се използва и за насърчаване на търсенето на инвестиции, постигането на амбициозни стратегически цели и привличането на частно финансиране. Инструментът позволява блендирано финансиране на инвестицията по проекта с безвъзмездни средства от други източници (ПВУ, програми на ЕС, НДЕФ и др.).

Проект на община Мъглиж, финансиран през Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие.

Снимка: Фонд ФЛАГ

Допустими инвестиции

Общият целеви размер на финансовия ресурс е разпределен по три основни схеми на финансиране, включващи области с потенциал за развитие и иновации през следващите години.

По схемата за финансиране на енергийна ефективност се подпомагат общински сгради (вкл. инсталиране на термопомпи, соларни панели и др.), както и енергоефективно улично осветление. Схемите за финансиране на чиста енергия са в две посоки: използване на потенциала на термоминералните води (за извличане на енергия и други цели) и изграждане на фотоволатични системи/паркове (вкл. върху рекултивирани общински депа), включително с възможност за съхранение на енергията към соларни капацитети.

Финансовият инструмент има за цел не само подкрепа на прехода към чиста енергия за публичните власти, но и насърчаване на устойчивостта на производството на чиста енергия - чрез изграждане и подобряване на системни връзки, интегриране на източниците и мощностите, съхранение и други, така че чистата енергия да бъде устойчива в рамките на деня, сезона, годините напред.

Защо е важна техническата подкрепа за подготовката на проекти за зелен преход

Проектите за преход към чиста енергия са свързани с изпълнение на предварителни и подготвителни дейности, най-важната от които е извършване на предпроектни проучвания и енергийно обследване/слънчев одит/обследване на експлоатационен ресурс на находище, които са основата за цялостното проектиране и успешно реализиране на дейностите по проекта. Практиката е доказала, че поставянето на условие за разходване на собствен принос на потенциалните крайни получатели, без да е налице пълна увереност за допустимостта и финансирането на проекта по линия на съответния финансов инструмент, води до нисък интерес към преференциалното финансиране.

Финансовият инструмент адресира това първоначално препятствие за този тип проекти с безвъзмездно финансиране на разходите за подготовка. В случай че енергийният одит/други проучвания показват, че инвестицията е осъществима и икономически оправдана, ФЛАГ ще финансира изпълнението ѝ.

Параметри на финансиране на инвестицията

Потенциалните получатели на кредитиране имат възможност за до 100% покритие на инвестиционните разходи, както и опция за блендирано финансиране с други източници - ПВУ, НДЕФ, програми с европейски и национални средства, вкл. грантови, за осигуряване на съфинансиране.

Стандартният срок на заема за проекти за чиста енергия е до 15 години, с гратисен период до 36 месеца.

Проект на община Мъглиж, финансиран през Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие.

Снимка: Фонд ФЛАГ

Кои са допустимите получатели на финансиране

Общини и общински търговски дружества, държавни търговски дружества и дружества, които предоставят публични услуги, са допустимите крайни получатели на финансиране от FLAG-FICET.

Изключение, след детайлна оценка, налични обезпечения и/или с ясен ангажимент за подкрепа от конкретна община/общинско дружество, може да бъде допуснато за публично-частни партньорства, частни предприятия, реализиращи целеви проекти в партньорство с община и/или общинско предприятие, енергийни общности, ЕСКО компании.

Има и още няколко особености. Кредитоискателите трябва да имат подходящ правен интерес в активите, в които се извършва инвестицията (собственост, право за ползване за период не по-къс от срока за погасяване на заема и т.н.). За изграждането на соларни паркове е важно да се съблюдават законовите изисквания по отношение на класа земя, върху които се изграждат (напр. да не е земеделска земя).

Кандидатстване по FLAG-FICET

От средата на юни 2024 г. ФЛАГ започва да набира проектни идеи, които имат необходимост от техническа помощ за подготовка на инвестиционните проекти за преход към чиста енергия. На сайта на Фонд ФЛАГ - https://www.flag-bg.com/?cid=33 е публикувана подробна информация за проект FLAG-FICET, обхвата, допустимостта, критериите за подбор, размера, условията на финансиране и други данни за иновативния финансов инструмент.

Потенциалните кандидати могат да представят своята проектна идея за обсъждане и коментар с експертите на Фонда за възможността предложението да бъде допуснато за предоставяне на техническа подкрепа. Стремежът на ФЛАГ е да създаде устойчив и дългосрочен инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност и преход към чиста енергия на публичните власти, който адекватно да адресира нуждите от финансиране, експертна и техническа подкрепа.

Съдържание на: Фонд ФЛАГ