Относителният дял на ВЕИ в крайното енергопотребление, специално в част топлопотребление, е много нисък в страната. Това каза министърът на енергетиката Румен Радев по време на изслушването му в парламентарната Комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове, предаде БТА.

Мминистърът на енергетиката каза, че един от механизмите това да се подобри са средствата по европейската програма за подкрепата за енергия от възобновяеми енергийни източници за домакинствата, която финансира доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово-горещо водоснабдяване. Освен това се финансират и фотоволтаични системи и такива за съхранение на енергия с малка мощност.жНо едва 2001 са кандидатствали в първата покана. Проблемът е, че тези предложения все още не са оценени. Междувременно се подготвя и втората покана.

Министър Радев обърна внимание и на инвестицията за ефективно енергийни системи за улично осветление. Той посочи, че по първата покана Министерството на енергетиката вече е подписало договори за малко над 53 млн. лева с 64 общини. По тези проекти крайният срок за изпълнение е март 2025 г. Отворена и нова процедура за кандидатстване, която ще продължи до 2 април. Безвъзмездната помощ е 100 процента, като има изисквания за постигнати енергоспестявания.

Енергийният министър изтъкна инвестицията за подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ, както съхранение й. "Създаде се едно диаметрално противоположно на реалността впечатление, че екипът на Министерството на енергетиката фокусира интерес върху големи инсталации. Истината е точна обратната. Пред Европейската комисия подчертахме, че България има интерес от достатъчно на брой малки инсталации", заяви Румен Радев.

Министърът на енергетиката обърна внимание на реформата за създаване на Националния фонд за декарбонизация. Той отбеляза, че има грешно виждане, че този фонд ще дава грантови безвъзмездни средства. Радев изтъкна, че фондът ще работи като финансов инструмент.

По механизма RePowerEU един от съществените проекти е този с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за изграждане на кабелни трасета, както и повишаване на преносния капацитет от 220 киловолта на 400 киловолта. "Този проект отключва съществен капацитет за присъединяване на генериращи мощности и потребители", каза Радев. Една част от този проект ще се финансира със средства от Модернизационния фонд, а друга - от RePowerEU. 

Министърът изрази увереност, че ще бъде утвърден проектът за сградите с близо до нулево потребление на енергия.

След спиране на газовия транзит на руски газ през Украйна

Украинската страна възнамерява да не подновява договора за транзит на газ с руски произход от 1 януари 2025 г. "Това е значимо действие", коментира Радев. Той допълни, че желанието е да се ангажират не само национални ресурси, но и европейски за включване във Вертикалния газов коридор. Радев обаче изтъкна, че за да може България да допринесе развитието на този коридор, те трябва да бъдат финансирани. Желанието на енергийното ведомство е да не се ангажират национални ресурси, а да се търсят възможности за използване на публични европейски средства. В момента по механизма RePowerEU обаче няма съгласие от Европейската комисия да се използват пари от този механизъм. Те са съгласни, че това може стане, но само ако се предоставят възмездни средства, а не безвъзмездни. "Това неприемливо за нас, защото каквато и да е форма на възмездност означава преизчисляване на тарифните такси на всички входно-изходни точки от газовата инфраструктура в страната", заяви Радев.

Планираният нов маршрут на този коридор ще използва главно съществуващите тръбопроводи, свързващи газовите транзитни системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, но ще изисква разширяване на капацитета на някои участъци и на трансграничните връзки. 

Картографиране на уменията на миньорите

По териториалните планове за справедлив преход в момента вървят процедурите по сформирането на местните подкомитети, информира още Радев. Има проект за картографиране на уменията на работниците. За подпомагането на косвено засегнатите има възможност да се финансира тази дейност и в рамките на Фонда за справедлив преход. Допълнително се работи по Плана за управление на инвестиция на комплекса Марица-изток. Водят се разговори и със Световната банка. Споразумение с Европейската инвестиционна банка ще осигури за техническата помощ за част от дейностите, свързани с този генерален план.

По отношение на проектите за геотермална енергия за отопление и охлаждане на сгради държавна и общинска собственост пет са приключили. Само за един проект има риск за неизпълнение, който е на Столична община, допълни министър Радев.