Производството на електроенергия не спира да намалява. Потреблението остава на минус. Много висок продължава де е спадът по отношение на салдото (износ-внос) на ток. Участието на базовите централи отново се свива. На минус е и делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ). На този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и в разпределителната мрежи отново расте - с 49,03 процента. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 20 август 2023 г. (01.01.2023 г. - 20.08.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до 20 август в сравнение със същия период от миналата 2022 г. е в обем от 26 002 045 MWh, което представлява понижение с 22.24 % (за предходния отчетен период до 13 август или преди седмица - минус 22.19 % ). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 33 437 086 MWh.

Потреблението на електроенергия за посочения сравняван период на тази година също е на минус. Ако от началото на януари до 20 август на предходната 2022 г. то е било от порядъка на 24 750 725 MWh, от данните на системния оператор става ясно, че към настоящото време на тази година възлиза на 23 408 022 MWh, което е спад с (минус) 5.42 % ( преди седмица - минус 5.43 %).

Салдото (износ-внос) на електроенергия почти не се помръдва от минусовото ниво и от първия ден на януари до двадесетия ден от месец август тази година е в обем от 2 594 023 MWh. В сравнение с аналогичния период от предходната 2022 г. това е понижение (минус) със 70.14 % (седмица по-рано - минус 70.19 %). Година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до обем от порядъка на 8 686 361 MWh.

Участието на базовите централи намалява до обем от 20 528 606 MWh за времето от началото на годината до двадесети август, или с (минус) 27.02 % (преди седмица - минус 26.77 %) в сравнение с миналата година. Тогава дела на базовите централи е достигал до обем от порядъка на 28 128 323 MWh.

На този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и по-точно на фотоволтаичните централи в преносната и разпределителната мрежи продължава да се покачва. Може да се каже, че особено в преносната мрежа гони рекордно ниво в процентно отношение и е на път да прехвърли 50 на сто.

Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до двадесетия ден от месец август тази година расте с рекордните (плюс) 49.03 %. Това е скок до обем от 1 537 624 MWh (седмица по-рано - плюс 45.62 %). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 031 778 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период за пореден път се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи (плюс 126.97 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 20.39 %) и минусовия дял на вятърните мощности (минус 1.39 %).

По-високо е и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. Така за посочения период от първия ден на януари до двадесетия на месец август в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. делът им е вече расте до (плюс) 7.23 % или до обем от 1 603 448 MWh (плюс 5.68% % преди седмица). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 495 277 MWh. Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 14.95 %), въпреки спада в участието на вятърните централи (минус 2.19 %) и биомасата (минус 21.04 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за времето от началото на годината до 20 август според данните на ЕСО спрямо аналогичния период на миналата година е в обем от 2 332 367 MWh. Това представлява понижение (минус) с 16.15 % в сравнение с аналогичния период на предходната 2022 г. (преди седмица - минус 16.10 %). Година по-рано ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната с обем от порядъка на 2 781 708 MWh.