Изтичащата 2022 г. беше изпълнена с предизвикателства в енергийния сектор, които доведоха до рекордно нарастване на цените на енергийните продукти в глобален мащаб. Това предизвика промени във веригите на доставки и допълнително стимулира търсенето на алтернативни източници с цел ограничаване на отрицателните икономически ефекти.

Отлично развитата инфраструктура на българския газопреносен оператор "Булгартрансгаз" ЕАД и високото ниво на междусистемна свързаност със съседните страни бяха в основата на успешното осигуряване в пълен обем на необходимите количества газ за потребителите в България след прекъсването на доставките на руски газ за българската страна.

За 2022 г. се постига рекордно ниво на доставките за България на природен газ от алтернативни източници. Очаква се над 1.5 млрд. м3 да бъдат от източници, различни от Руската Федерация, включително доставчици на втечнен природен газ (LNG). Към тях следва да бъдат добавени и около 427 млн. м3 газ, нагнетени в ПГХ "Чирен" през 2022 г., с които беше постигнато изпълнение на изискването на ЕС за запълване на 90% от капацитета на газохранилищата до 1 ноември. Добивният сезон на ПГХ "Чирен" за настоящата газова година ще продължи до 15 април 2023 г. и съгласно експлоатационния график основната част от нагнетените количества предстои да бъде добита и доставена до потребителите в първите месеци на 2023 г.

В България и региона е налице все по-засилваща се необходимост от допълнителен капацитет за съхранение на природен газ. Реализацията на проекта на "Булгартрансгаз" ЕАД за разширение на подземното газово хранилище "Чирен", който има статут на проект от общ интерес за ЕС, е от ключово значение за гарантиране сигурността на газовите доставки за страната и региона. През лятото на 2022 г. беше финализирана работата по осигуряване на грантово финансиране за разширението на ПГХ "Чирен" в размер на 78 млн. евро. Споразумението бе подписано в Люксембург на 27 юни.

Реализацията на този проект от общ европейски интерес ще позволи увеличаване на капацитета за съхранение на природен газ до 1 млрд. м3 и на капацитетите на добив и нагнетяване до 8-10 млн. м3 дневно. Към момента текат процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Строителството ще започне през 2023 г. и се планира въвеждане в експлоатация на новата инфраструктура до края на 2024 г. Наличието на достатъчен капацитет за съхранение и съответно за добив и нагнетяване на газ е от ключово значение за успешното навлизане на пазара на алтернативни източници на природен газ, в т.ч. LNG, по независими маршрути, чрез съществуващите и планирани газопроводи и инфраструктура.

Продължава и нейното развитие - на 15 ноември стартираха строителните дейности по интерконектора България-Сърбия. Интерконекторът ще бъде реверсивен, с капацитет до 1.8 млрд. м3 годишно и чрез него България ще получи достъп до източници на газ от Западна Европа по нов маршрут, а Сърбия - до LNG терминалите и други алтернативни източници в региона. Този проект също е Проект от общ интерес за ЕС и се реализира с частично европейско финансиране. Планира се газопроводът да бъде въведен в експлоатация до октомври 2023 г.

Други страни от региона също предприеха важни действия за диверсифициране на доставките на газ. Това се случи благодарение на прозрачния и недискриминационен достъп до услугите по пренос на природен газ за тях от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД и възможностите на инфраструктурата на дружеството за достъп до алтернативни доставчици, в т.ч. Южния газов коридор и терминалите за LNG в Югоизточна Европа.

На 27 октомври изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД г-н Владимир Малинов и генералният директор на молдовския държавен газов доставчик "Енергоком" С.А. г-н Виктор Бинзари подписаха договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на "Булгартрансгаз" ЕАД, договор за ползване на Виртуална търговска точка и договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране.

Снимка: „Булгартрансгаз“ ЕАД

На 31 октомври беше подписано и споразумение за междусистемно свързване за точката Кюстендил/Жидилово между "Булгартрансгаз" ЕАД и оператора на газопреносната система на Република Северна Македония "ГА-МА" АД.

Снимка: „Булгартрансгаз“ ЕАД

С подписването на тези документи на пазарните участници от Молдова и Северна Македония се осигури практическа възможност за диверсификация и повишаване на сигурността на доставките на природен газ чрез осигурения достъп до алтернативни източници - LNG терминали и тръбопроводен газ от Азербайджан и други алтернативи.

Друг изключително важен проект, по който се постигна напредък е този за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция. На 27 януари акционерите в проектната компания Gastrade S.A., в която Булгартрансгаз участва с 20% от капитала, взеха окончателно инвестиционно решение. Реализацията на проекта стартира на 3 май 2022 г. на официална церемония в Александруполис.

снимка: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Изграждането на терминала се финансира частично от Оперативната програма на Гърция "Конкурентоспособност, предприемачество и иновации 2014-2020" (EPAnEK) и ще осигури капацитет за регазификация на 5.5 млрд. м3 годишно. Планира се терминалът да бъде изграден до края на 2023 г. и търговската му експлоатация да започне от 1 януари 2024 г.

В подкрепа на стратегията си за целенасочено развитие на газовата инфраструктура през 2022 г. Булгартрансгаз бе сред инициаторите на инициативата на газопреносните оператори на България, Румъния, Унгария и Словакия за пренос на природен газ чрез техните интегрирани газопреносни мрежи, която създава жизнеспособна и ефективна възможност за диверсификация на доставките на природен газ за ЕС. Беше подновен и Меморандумът за Вертикалния газов коридор, предвиждащ засилване на сътрудничеството при планирането на нова инфраструктура с цел увеличаване на дела на алтернативните източници на природен газ, включително втечнен природен газ, в енергийното снабдяване на Централна и Югоизточна Европа.

снимка: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Посочените приоритетни за ЕС и Булгартрансгаз проекти са в синергия помежду си и надграждат ползите от добре развитата инфраструктура на дружеството. Реализацията им ще има принос за изпълнението на ключови общоевропейски приоритети за диверсификация на източниците на природен газ, гарантиране на сигурността на снабдяването, осигуряване на допълнителна гъвкавост, повишаване на пазарната интеграция и стимулиране на конкуренцията. Работата по тях ще продължи и през 2023 г. с цел запазване и засилване на стратегическата роля на България на европейския газов пазар.

 

* съдържание на Булгартрансгаз