Българското правителство продължава да отлага справедливия преход в уязвимите региони на България въпреки готовността на бизнеса и инициативата на гражданското общество за налагане на модели на устойчиво развитие отвъд въглищата, пише в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, изпратен до медиите. 

Проектите на Териториалните планове за справедлив преход не предлагат ясна дългосрочна визия и конкретни цели за трансформация на икономиката на въглищните региони на България спрямо техните нужди, дадености и потенциал за развитие. По този начин България към момента е единствената държава в ЕС без одобрени стратегически документи и без отпуснати средства по Механизма за справедлив преход на Европейския съюз. С отказа си за поемане на ангажименти за декарбонизация на въглищните региони, България изпуска възможността да се качи на последния влак за дългосрочна трансформация на икономиката. Трансформацията се случва във въглищните региони, но без или с частично подпомагане

Това са част от изводите от обществените дискусии, организирани от Центъра за изследване на демокрацията на 14 и 20 февруари, 2023 г., в Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Участниците (кметове, членове на общински съвети, местни бизнес асоциации, неправителствени организации, учени и граждани) се обединиха около критиката си към бездействието на правителството. То е довело не само до загубата на първия транш от европейските средства за справедлив преход от почти 200 милиона лева в края на 2022 г.. Но ще доведе и до реалната възможност да загубим нови над 1 милиард лева, ако до средата на тази година България не изготви Териториални планове. Те трябва да отговарят европейската рамка и регламенти за ясно интегриране на широкомащабни мерки за намаляване на въглеродния отпечатък, както и активното включване на заинтересованите страни във формирането и изпълнението на набелязаните цели.

Българското правителство следва да очертае междинни, годишни цели и индикатори, за намаляване на парниковите емисии, понижаване на енергийното потребление, увеличаване на дела на ВЕИ в енергийното потребление и подобряване на качеството на въздуха.

3eNews