Присъединяването към европейския банков надзор е ключова стъпка за България по пътя ни към приобщаването на българския банков сектор към европейската финансова инфраструктура. Това събитие доближава страната до "ядрото" на Европейския съюз и ще има огромно значение в дългосрочен план. Освен това ние предприехме важни стъпки към приемане на еврото. Така че да, европейската интеграция е факт, тя се случва пред очите ни. Това казва Радослав Миленков, подуправител на Българската народна банка, член на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), в нейна публикация.

"Участието в европейския банков надзор несъмнено е предизвикателство както за българската банкова система, така и за Българската народна банка (БНБ), тъй като трябва да се приспособим към нови начини на взаимодействие. В същото време обаче очаквам, че ще постигнем допълнителна синергия между БНБ и ЕЦБ и че последователният надзорен подход ще бъде от полза за местната банкова система. Ние работим в по-тясно сътрудничество и вече имаме достъп до обширните надзорни познания, придобити в европейския банков надзор през последните няколко години. Това ни позволява да прилагаме различни подходи към критично важни банкови въпроси", отбеляза Миленков в отговор на въпроса какви са промените и предимствата за банковия сектор, който вече е част от европейския банков надзор.

"Не виждам никакви конкретни предизвикателства пред българските дъщерни дружества на банкови групи от ЕС. Европейският банков надзор вече има влияние върху тях, тъй като техните предприятия майки работят в тясно сътрудничество със съвместните надзорни екипи.

Всъщност вече сме свидетели на положителни оценки, които чуждестранните инвеститори и агенциите за кредитен рейтинг дават на нашите банки, и очаквам, че това ще продължи", коментира Радослав Миленков.

На въпрос какво прави България толкова привлекателни за банките от ЕС Радослав Миленков отговаря така:

"Българският финансов пазар продължава да привлича чуждестранни инвеститори, тъй като се отличава с по-високи лихвени маржове и по-висока доходност. В съчетание с политическата и икономическата стабилност на България като държава членка на ЕС това предлага привлекателна инвестиционна възможност за големите финансови групи, които искат да диверсифицират финансовите си операции в рамките на ЕС. Нека припомним, че след финансовата криза от 2008 г. българската банкова система остана стабилна. От първата вълна на кризата нямаше практически никакви последици благодарение на традиционно силния ни акцент върху редуцирането на необслужваните кредити и осигуряването на достатъчно равнище на провизии и капиталови буфери. Благоприятно за България е и нейното положение като ключова дестинация за фирми в областта на информационните технологии, които предоставят например платежни и финансови услуги на финансовите пазари в целия ЕС. Това помага на банките да създават интегрирани услуги и да основават центрове за предоставяне на услуги от външни изпълнители."

Членът на Надзорния съвет на ЕЦБ обобщава, като казва, че "банките на българския пазар имат конкурентно предимство, а пазарът предоставя възможности за развитие и растеж". "Нашата стабилна, предсказуема и последователна надзорна среда насърчава по-нататъшния напредък в банковите посреднически услуги."

Попитан кои са главните рискове и силни страни на българския банков сектор, особено във време на пандемия Радослав Миленков отговаря, че секторът поддържа големи капиталови и ликвидни буфери, изцяло в съответствие с консервативния ни надзорен подход. "Банките ни имат традиционни бизнес модели, но успяват да обслужват нуждите на предприятията и домакинствата в бързо развиваща се и високотехнологична среда. През последните няколко години намалихме значително необслужваните кредити, но те все пак остават основен източник на риск и тема, върху която е силно съсредоточено надзорното внимание", казва Миленков.

"На този фон и при върхови стойности на печалбите през 2019 г. банковият сектор влезе в периода на пандемията от COVID-19 в добро финансово състояние - като цяло банките бяха в по-добра форма, отколкото през 2008 г. Все пак трябваше да приложим мерки, за да запазим системата стабилна и да осигурим по-нататъшното кредитиране на домакинствата и предприятията, включително посредством мораториуми върху погасяването на кредити. Макар че след изтичането на мораториумите кредитите на някои кредитополучатели в крайна сметка ще станат необслужвани, не очаквам да настъпят сривове."

"Занапред главният риск пред банковия сектор се състои в това, че пандемията може да пречупи тенденцията на подобряване на качеството на активите. По-големите провизии по кредити, по-нататъшният натиск върху нормата на печалба и вялото търсене на кредити ще отслабят доходността. Но системата ни е силна благодарение на високата капиталова позиция, която очаквам да остане достатъчна, дори да възникнат рискове, и благодарение на стабилната си структура на финансиране въз основа на депозити, която осигурява изобилие от ликвидност", изтъква Радослав Миленков.

Попитан дали смята, че ще бъде продължена тенденцията от преди пандемията в банковия сектор за силна консолидация, Радослав Миленков отговаря положително.

"Очаквам тенденцията на банкова консолидация да продължи, дори и в сегашната криза. Едно е сигурно - световната банкова система далеч предхожда пандемията от холера, от испански грип, от SARS и COVID-19. Тя умее да реагира и да се приспособява. Редица фактори обуславяха банковата консолидация през последните години, тъй като банките са изложени на натиск в редица отношения - било поради свити печалби, увеличени разходи за изпълнение на изискванията и разходи, свързани с информационните технологии, или конкуренция от страна на FinTech предприятия."

"Изглежда, че икономиите от мащаба предлагат решение и както ръководствата на банките, така и инвеститорите гледат в тази посока, ако се съди по възобновения стремеж към мащабни банкови консолидации в Европа въпреки пандемията. Може някои сливания да са се отложили поради кризата, но не са отпаднали. Трябва обаче да приспособим процесите си към новите условия, предизвикани от COVID-19, особено като изместим към онлайн канали дейностите, които обичайно извършваме на място или в лични срещи. За да го постигнем, може да се наложи да привлечем нови действащи лица, като например местни фирми за анализи или адвокати."

БНБ по традиция подкрепя консолидациите, ако те водят до устойчиви бизнес модели и засилен капацитет за изпълнение на регулаторните изисквания, казва в заключение Радослав Миленков.

На същите въпроси отговаря и Мартина Дрвар от Националната банка на Хърватия, член на Надзорния съвет на ЕЦБ.