Брутният външен дълг на България в края на ноември 2018 г. е 33 797 млн. евро (61.2% от БВП2 ), което е с 399.7 млн. евро (1.2%) повече в сравнение с края на 2017 г. Тогава цифрите бяха съответно 33 397.3 млн. евро, 64.6% от БВП, съобщи БНБ.

Дългът нараства с 601.8 млн. евро (1.8%) спрямо ноември 2017 г. (33 195.2 млн. евро, 64.3% от БВП). В края на ноември 2018 г. дългосрочните задължения са 25 432.1 млн. евро (75.2% от брутния дълг, 46.1% от БВП), като намаляват със 163.3 млн. евро (0.6%) спрямо края на 2017 г. (25 595.3 млн. евро, 76.6% от дълга, 49.5% от БВП).

Дългосрочният дълг намалява със 142.3 млн. евро (0.6%) спрямо ноември 2017 г. (25 574.3 млн. евро, 49.5% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8365 млн. евро (24.8% от брутния дълг, 15.2% от БВП) и нарастват с 563 млн. евро (7.2%) спрямо края на 2017 г. (7802 млн. евро, 23.4% от дълга, 15.1% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства със 744.1 млн. евро (9.8%) спрямо ноември 2017 г. (7620.9 млн. евро, 14.8% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2018 г. е 5623.6 млн. евро (10.2% от БВП). Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.1% от БВП) той намалява с 95.6 млн. евро (1.7%). Външните задължения на сектора се понижават със 134.3 млн. евро (2.3%) спрямо ноември 2017 г. (5757.9 млн. евро, 11.1% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4811.9 млн. евро (8.7% от БВП). Те се повишават с 533.2 млн. евро (12.5%) спрямо края на 2017 г. (4278.8 млн. евро, 8.3% от БВП).

Дългът на сектор Банки нараства със 708.3 млн. евро (17.3%) спрямо ноември 2017 г. (4103.6 млн. евро, 7.9% от БВП). Външните задължения на Други сектори4 са 10 558.2 млн. евро (19.1% от БВП). Те намаляват със 122.5 млн. евро (1.1%) спрямо края на 2017 г. (10 680.7 млн. евро, 20.7% от БВП). Дългът на сектора намалява с 292.9 млн. евро (2.7%) спрямо ноември 2017 г. (10 851.1 млн. евро, 21% от БВП). В края на ноември 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране4 е 12 803.3 млн. евро (23.2% от БВП), което е с 84.6 млн. евро (0.7%) повече в сравнение с края на 2017 г. (12 718.7 млн. евро, 24.6% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 320.7 млн. евро (2.6%) спрямо ноември 2017 г. (12 482.6 млн. евро, 24.2% от БВП). През януари - ноември 2018 г. полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4909.4 млн. евро (8.9% от БВП) при 4402.6 млн. евро (8.5% от БВП) за януари - ноември 2017 г. От тях 319.3 млн. евро (6.5% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1070.6 млн. евро (21.8% от общия размер) за сектор Банки, 1657.1 млн. евро (33.8%) за Други сектори , а 1862.4 млн. евро (37.9%) са вътрешнофирмено кредитиране .

През януари - ноември 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 4943.3 млн. евро (9% от БВП) при 5540.1 млн. евро (10.7% от БВП) за януари - ноември 2017 г. Нетният външен дълг5 в края на ноември 2018 г. е отрицателен в размер на 3612.7 млн. евро (6.5% от БВП), като намалява с 2546 млн. евро (238.7%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1066.7 млн. евро, 2.1% от БВП).

Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2945.6 млн. евро, 8.5%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 399.7 млн. евро, 1.2%). Нетният външен дълг намалява с 2701.8 млн. евро (296.6%) спрямо ноември 2017 г. (отрицателна стойност от 910.9 млн. евро, 1.8% от БВП).