Данните на БНБ от края на 2023 г. засилена кредитна активност за населението. В края на декември жилищните кредити се увеличават на годишна база с 20.5%, а потребителските с 12.3%.

Депозитите

В края на декември 2023 г. депозитите на група Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 79.984 млрд. лв. (42.8% от БВП) в края на декември 2023 година. Те се увеличават с 11% спрямо същия месец на 2022 г. (10.5% годишен ръст през ноември 2023 година).

Депозитите на неправителствения сектор са 127.539 млрд. лв. (68.2% от БВП), като годишното им увеличение е 9.5% (8.5% годишно повишение през ноември 2023 година). В този сектор БНБ включва нефинансови предприятия, финансови предприятия (конкретно Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД.

Депозитите на група Нефинансови предприятия са 43.829 млрд. лв. (23.4% от БВП) в края на декември 2023 година. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 9% (6.9% годишно повишение през ноември 2023 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 11.6% на годишна база през декември 2023 година (12% годишно понижение през ноември 2023 г.) и в края на месеца достигат 3.726 млрд. лв. (2% от БВП).

Кредитите

Кредитите за Домакинства и НТООД към края на декември 2023 г. са 38.396 млрд. лв. (20.5% от БВП) в края на декември 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 15.9% (14.9% годишно повишение през ноември 2023 година).

В края на декември 2023 г. жилищните кредити са 19.901 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 20.5% (20% годишно увеличение през ноември 2023 година). Потребителските кредити възлизат на 16.833 млрд. лв. и се увеличават с 12.3% спрямо декември 2022 г. (11% годишно повишение през ноември 2023 година). На годишна база другите кредити (в тази група БНБ включва и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намаляват с 1.1% (1.9% годишно понижение през ноември 2023 г.), като достигат 399.5 млн. лева. Кредитите за групата Работодатели и самонаети лица се увеличават с 6.8% на годишна база през декември 2023 г. (2.8% годишно повишение през ноември 2023 г.) и в края на месеца са 453.8 млн. лева.

В края на 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 89.862 млрд. лв. (48.1% от БВП) при 89.217 млрд. лв. към ноември 2023 г. (47.7% от БВП). През декември 2023 г. те се увеличават на годишна база с 12% (11.3% годишно повишение през ноември 2023 година).

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ - кредитните институции и фондовете на паричния пазар), чиито обем за последните дванадесет месеца е 164.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ (включват се всички кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции) са 164.1 млн. лв. (в т.ч. 58.5 млн. лв. през декември 2023 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в тази категория се включват и кредити основно под формата на подчинен срочен дълг.

Кредитите за група Нефинансови предприятия нарастват с 6.9% на годишна база през декември 2023 г. (6.3% годишно повишение през ноември 2023 г.) и в края на месеца достигат 44.004 млрд. лв. (23.5% от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7.462 млрд. лв. (4% от БВП) в края на декември 2023 година. В сравнение с декември 2022 г. те се увеличават с 25.5% (25.8% годишно повишение през ноември 2023 година).

Нетните вътрешни активи са 97.667 млрд. лв. в края на декември 2023 година. Те се увеличават с 15.7% спрямо същия месец на 2022 г. (10.3% годишно повишение през ноември 2023 година). В края на месеца основният им компонент - вътрешният кредит, възлиза на 96.603 млрд. лв. и нараства спрямо декември 2022 г. с 14.4% (8.7% годишно увеличение през ноември 2023 година). През декември 2023 г. вземанията от неправителствения сектор (кредити, репо-сделки, дългови ценни книжа и акции и други капиталови инструменти) се увеличават с 12%, като достигат 92.557 млрд. лв. (11.2% годишно повишение през ноември 2023 година).