Българската икономика е напреднала значително в подготовката си за въвеждането на еврото и за бъдещето си успешно функциониране в еврозоната. Това каза служебният министър на фининасите Росица Велкова-Желева по време на откриването на конференцията "България по пътя на еврото", която се провежда в Националния дворец на културата в София днес. По думите й процесът на номиналната и реална конвергенция протича устойчиво.

Финансовият министър направи преглед на изпълнението на техническите критерии (критериите за конвергенция) за присъединяване към еврозоната.

Инфлационният процес в България до голяма степен зависи от цените на суровините и реалния процес на конвергенция. Постигането на критерия за ценова стабилност е предизвикателство за страната ни поради сравнително ниските цени в сравнение с това на страните на ЕС като цяло и тези от еврозоната. Министър Велкова отбеляза, че икономиката на България е над три пъти по-енергийно интензивна съпоставена с другите страни на ЕС.

Високата енергийна интензивност на българската икономика означава по-големи вторични ефекти върху производствените и потребителските цени в страната, което затруднява постигането на критерия за ценова стабилност, отчете министър Велкова.

По отношение на критерия за дългосрочен лихвен процент може да се каже, че в исторически план изпълнението на този критерий за конвергенция не е било проблем за България, припомни служебният финансов министър. Очакванията са в средносрочен план България да продължи да изпълнява този критерий.

През последните 25 години България демонстрира стабилна бюджетна позиция на сектор държавно управление и традиционно държи добри позиции по отношение на критерия за стабилни публични финанси. Тя припомни, че бюджетният баланс през 2022 г. е отрицателен с 2,9 процента от БВП на начислена основа. Също така дългът на сектор държавно управление е значително под критерия 60 на сто от БВП и възлиза на 23,1 процента от брутния вътрешен продукт към края на септември 2022 г. по данни на Евростат.

"И двата критерия - държавният дефицит и дългът отговарят напълно на изискванията за членство в еврозоната", изтъкна Велкова.

По отношение на поредния критерий - за стабилност на валутния курс - през юли 2020 г. българският лев се присъедини към валутния механизъм ERM II със съществуващия фиксиран курс към еврото, с което България изпълнява и този критерий.

Страната ни полага усилия и за постигане на правна конвергенция, като работи за преодоляване на правните несъответствия, констатирани в конвергентните доклади на ЕК и Европейската централна банка през 2022 г.

Какво още, освен техническите критерии

За успешно присъединяване към еврозоната, наред с покриване на номиналните критерии и увеличаване на реалната конвергенция, следва да се осъществи ефективно практическа подготовка на икономиката, администрацията, гражданите за замяната на лева с еврото, както и да се повиши информираността на обществото по отношение на въвеждането на еврото.

Ще продължават всички действия по подготовка на информационните системи, институциите, общините и компаниите.

Ще се финализира проектът на Закон за въвеждане на еврото, както и оставащите необходими промени в Закона за БНБ във връзка с функциониране на централната ни банка в паричен съюз.

С конституирането на Народното събрание служебното правителство ще внесе отново законопроектите, свързани с изпълнение на ангажиментите.

България ще подаде молба за изготвяне на конвергентните доклади доклади от ЕК, ЕЦБ при изпълнение на оставащите ни законодателни ангажименти, както и при устойчив тренд на намаляване на инфлацията, завърши служебният министър на финансите Росица Велкова.