На 17 октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лева при годишна лихва от 3.20%, 5.65% среднопретеглена доходоост, оригинален матуритет от 5.5-години, деноминирана в лева, с падеж 28.03.2028 година, съобщи финансовото ведомство.

Това е втората най-високата лихва от началото на годината, което означава, че това също са най-скъпо пласираните дългови книжа на вътрешния пазар през настоящата година.

Всъщност това е пета поредна скъпа емисия. Да припомним, че в рамките на месец бяха пласирани ДКЦ на обща стойност от 833 250 000 лева, заедно с вчерашния аукцион:

  • на 19 септември - 200 млн. лева при годишна лихва от 2.25%;
  • на 26 септември - 149.950 млн. лева при годишна лихва от 3.20%;
  • на 3 октомври - 102.750 млн. лева при годишна лихва от 2.25%;
  • на 10 октомври - 200 млн. лена при годишна лихва от 2.25%;
  • на 17 октомври - 180.55 млн. лева при годишна лихва от 3.30%.

От съобщението на Министерството на финансите става ясно, че на проведения аукцион са пласирани ДЦК за 180.5 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 5.65 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 208.20 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,04. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 370 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 59.1%, следвани от застрахователни дружества - 30.7 %, пенсионни фондове - 9.4% гаранционни фондове - 0.7% и други инвеститори - 0.1%.

Така от началото на годината на проведените от БНБ 10 аукциона (един неодобрен от министерството) са пласирани ДЦК на обща стойност 2 633 200 000 лева.

Каква е равносметката

От актуализирания държавен бюджет за 2022 година става ясно, че държавата може да пласира дългови книжа на вътрешния и на международните пазари за общо 10.3 млрд. лева. Досега са прасирани ДЦК, както посочихме, за 2 633 259 000 лева. Освен това, на международните пазари на 15 септември бяха пласирани държавни облигации за 2.25 млрд. евро (4 400 550 000 лева по фиксиран курс на БНБ от 1.9558 лева за едно евро). Това означава, че досега са пласирани дългови книжа на обща стойност 7 033 800 000 лева и остават още 3 266 250 000 лева за вътрешния и международните пазари на дългови книжа.

След седмица ще има нов акуцион за 200 млн. лева

Според съобщение на БНБ, на 24 октомври 2022 г. БНБ ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 834 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27.07.2026 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-349/17.10.2022 г.: Номинална стойност на предложеното - 200 млн. лева; 2.25% лихвен процент, дата на плащане 26.10.2022 г.