Печалбата на банковата система за първата половина на 2018 г. възлиза на 801 млн. лв., докато за същия период на миналата година беше 660 млн. лв. На годишна база тя се увеличава с над 21%, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

В централната банка пресмятат, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за първите шест месеца възлизат на 207 млн. лв. (при 236 млн. лв. година по-рано). 

В края на юни активите на банковата система възлизат на 100,1 млрд. лв., като отбелязват увеличение с 2,6% (2,6 млрд. лв.) спрямо март. Делът на петте най-големи кредитни институции в активите намалява до 58,4%.

През второто тримесечие общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се увеличава, а делът ѝ в активите се повишава до 19,9%. Най-голям е приносът на други депозити на виждане, следван от този на парични салда в централни банки.

Растежът при портфейлите с ценни книжа води до слабо увеличение на дела им до 13,5% от общите активи на банковата система. Делът на балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите намалява до 61,5% поради по-ниския им темп на нарастване спрямо другите балансови позиции, се вижда от актуалните данни на БНБ.

Брутните кредити и аванси се увеличават в сравнение с края на март с 2,1% (1,8 млрд. лв.). Растеж има при експозициите в централни банки и в кредитния портфейл, а намаление - при вземанията от кредитни институции.

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през второто тримесечие на тази година с 3,3% (1,9 млрд. лв.) до 58,9 млрд. лв.

Нарастват заемите за домакинства (с 1,1 млрд. лв., 5,5%), за нефинансови предприятия (с 641 млн. лв., 1,9%), за други финансови предприятия (със 121 млн. лв., 4,7%) и за сектор "Държавно управление" (с 25 млн. лв., 4,2%).

В края на юни брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата възлиза на 7,702 млрд. лв. (при 7,715 млрд. лв. към 31 март, което е спад с 0,168%). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 9,1% (при 9,3% в края на март).

Нетната стойност на необслужваните заеми и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3,524 млрд. лв., или 4,4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4,6% в края на март).

Депозитите в банковата система нарастват през второто тримесечие с 3% (2,5 млрд. лв.) и в края на юни възлизат общо на 86,1 млрд. лв.