Лихвите по новите кредити остават без големи изменения, същевременно обемите им се увеличават. При депозитите лихвите се запазват на исторически ниски нива, но тенденцията - въпреки това да се спестява се обръща. Това е видно от данните на Българската народна банка към октомври 2021-а.

Фирмените кредити

Средният лихвен процент по кредитите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.25 пр. п. до 2.86%, а по тези над 1 млн. евро нараства с 0.29 пр. п. до 2.56% през октомври 2021-а.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се увеличава с 0.05 пр. п. до 2.42%, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0.87 пр. п. до 1.67 на сто.

Източник: БНБ

През октомври 2021 г. средните лихвени процент по овърдрафта в левове и в евро спадат с 0.04 пр. п. съответно до 2.50% и 1.90 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 5.7% (18 млн. лв.) до 332.9 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро - с 27.7% (91.5 млн. лв.) до 421.6 млн. лева.

Същевременно при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 4.4% (12.7 млн. лв.) до 273.5 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 2.7% (1.8 млн. лв.) до 69.2 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро - с 27.2% (102.5 млн. лв.) до 480.2 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение със 76.4% (170.6 млн. лв.) до 394 млн. лева.

Банковите заеми на домакинствата

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.22 пр. п. до 8.72 на сто.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.01 пр. п. до 2.67%, а ГПР по тези кредити намалява незначително до 2.94 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.24 пр. п. до 3.11 на сто.

Източник: БНБ

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 0.10 пр. п. до 3.24 процента.

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.01 пр. п. до 14.81%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.05 пр. п. до 20.34 на сто.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 10.1% (52.7 млн. лв.) до 574.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 13.6% (14.6 млн. лв.) до 121.6 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се повишава с 8.4% (36.2 млн. лв.) до 466.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 11.9% (13.7 млн. лв.) до 129.4 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 14.3 млн. лв. и нараства с 19% (2.3 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 62.2% (0.6 млн. лв.) до 1.5 млн. лева.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 9.4% (1 млн. лв.) до 11.2 млн. лева.

Фирмените влогове в банки

През октомври 2021 г. в сравнение със септември 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се повишава с 0.04 пр. п. до -0.15%, а по тези в евро спада с 0.01 пр. п. до 0.01 на сто.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се запазва на ниво от 0.00%, а по овърнайт-депозитите в евро намалява с 0.01 пр. п. до 0.00 процента.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства със 73.5% (36.5 млн. лв.) до 86.1 млн. лв. на месечна основа, а по тези в евро - с 250% (66.4 млн. лв.) до 93 млн. лева. В сравнение с преди година обаче се наблюдава намаление, съответно с: 54,3 мнл. лв. и с 21,6 млн. лева.

Източник: БНБ

Депозитите на домакинствата

През октомври 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до 0.07%, а по тези в евро - с 0.40 пр. п. до 0.47 на сто.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00 на сто. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.15%, а по тези в евро се променя незначително до 0.20 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 6.2% (7.8 млн. лв.) до 117.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро се повишава със 17.8% (18.7 млн. лв.) до 123.8 млн. лева.

На годишна база обаче намалението при депозитите с договорен матуритет в левове, възлиза на 65,7 мнл. лв., а спадът при този вид влогове в евро достига 51,9 млн. лева.

Източник: БНБ