Към 31 март 2022 г., общият размер на отчетените приходи в Националния осигурителен институт (НОИ) е 2 244,0 млн. лв., което представлява 23,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 126,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 3 978,9 млн. лв. или 23,6% от заложените в плана за годината. Разходите са с 95,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

НОИ предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация, отбелязаха от института, като представиха информация за консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 3 432,3 млн. лв., 24,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите три месеца на годината са с 224,3 млн. лв. или със 7,0% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. "ковид добавки" от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 368,0 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 54,3 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 50,4 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари и март 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 март са в размер на 518,1 млн. лв. или 22,7% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за трите месеца на годината са с 42,9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец март е 1 656,5 млн. лв.

НОИ отчита, че приходите в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 18,2 млн. лв., което представлява 17,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 16,0 млн. лв., което представлява 23,2% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Отчетените приходи във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" към 31 март са в размер на 1 009,4 хил. лв., което представлява 40,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 311,6 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 234,8 хил. лв., което представлява 4,9% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 916,7 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.