Желаещите да променят осигурителното си дружество за втора пенсия се увеличават в края на 2021 година. През четвъртото тримесечие на миналата година в трите вида пенсионноосигурителни дружества са подадени общо 99 382 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. В сравнение с третото тримесечие, техният брой се увеличава с 11 001, от 88 381 заявители. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) въз основа на подадените от дружествата отчети.

От тях става ясно, че през четвъртото тримесечие на 2021 г. общо 83 241 осигурени лица от подалите заявления са получили разрешение да променят партидите си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 74 187, се наблюдава увеличение с 9 054 лица или 12.20 на сто.

Месечната равносметка

показва, че през периода октомври-декември 2021 година 76 434 лица са сменили участието си в универсалните пенсионни фондове (УПФ), а броят на променилите участието си в професионалните фондове (ППФ) - 5 550 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) - 1 257 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,98 на сто, в професионалните - 1,75 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,19 на сто.

И тъй като общият брой на сменилите пенсионните си фондове се е увеличил, затова е прехвърлените средства са нараснали до 349.121 млн. лева от 301.297 млн. лева през третото тримесечие на 2021 година или повишението е с 15.87% до 47 824 048 лева.

Разпределена по фондове сумите са следните: 318 939 893 лв. в УПФ, 26 159 480 лв. в ППФ и 4 021 760 лв. в ДПФ. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,94 на сто, на професионалните - 1,87 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,30 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през четвъртото тримесечие на 2021 г., е 4 194,10 лв.

Годишната равносметка

През цялата отминала 2021 година осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди, са общо 304 775. Относителният дял на лицата, променили участието си през цялата година, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 7,26 на сто, в професионалните - 6,92 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,38 на сто.

Към 31.12.2021 година в трите вида пенсионни фондове се осигуряват общо 4 828 550 души, от които в УПФ 3 866 972 души, в ППФ 316 466 души и в ДПФ 645 112 души.

Общият размер на прехвърлените средства през цялата година от един в друг съответен фонд е 1 230 294 670 лв., в т. ч. 1 114 935 091 лв. в универсалните фондове, 105 751 356 лв. в професионалните и 9 608 223 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 7,08 на сто, на професионалните - 7,84 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,74 на сто.

До края на миналата година трите вида пенсионносигурителни дружества са управлявали общо нетни активи за 18 407 278 477 лева, от които в УПФ са 15 752 315 277 лева, в ППФ 1 348 531 537 и в ДПФ 1 306 431 663 лева.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 2021 година

Десетте УПФ, които са на българския пазар, са привлекли през миналата година нови 280 512 осигурени лица и обща прехвърлен сума е в размер на 1 114 935 091 лева. УПФ "Доверие" и УПФ "ДСК-Родина" са увеличили както броя на осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 7 УПФ отчитат отлив от привлечените осигурени лица и средства.

1. УПФ "Доверие" - 73 654 привлечени нови лица и 302 808 236 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 13 536 лица повече и 55 829 703 лева повече средства спрямо 2020 година;

2. УПФ "ДСК - Родина" - 97 372 привлечени нови лица и 389 416 062 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 59 175 лица и 234 186 739 лева повече;

З. ЗУПФ "Алианц България" - 42 741 привлечени нови лица и 160 734 600 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 16 227 лица и 77 146 486 лева по-малко;

4. УПФ "Съгласие" - 11 174 привлечени нови лица и 48 175 194 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 19 558 лица и 76 309 653 лева по-малко;

5. "УПФ ОББ" - 21 081 привлечени нови лица и 101 984 078 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 10 303 лица и 44 104 062 лева по-малко;

6. "УПФ - Бъдеще" - 15 739 привлечени нови лица и 31 863 618 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 3 791 лица и 20 891 049 лева по-малко;

7. УПФ "ЦКБ - Сила" - 9 587 привлечени нови лица и 46 800 452 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 14 674 лица и 58 521 997 лева по-малко;

8. УПФ "Топлина" - 6 947 привлечени нови лица и 17 916 463 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 2 088 лица и 3 963 960 лева по-малко;

9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - 1 037 привлечени нови лица и 5 943 026 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 7 250 лица и 18 368 613 лева по-малко;

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве"* - 1 180 привлечени лица и 9 293 388 лева прехвърлени средства.

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 2021 година

През отминалата година ППФ за втора пенсия са сменили 21 801 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните партиди е 105 751 356 лева. Три ППФ: "ДСК-Родина", "Доверие" и "Алианц България" са увеличили както броя на осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 6 ППФ отчитат отлив от привлечените осигурени лица и средства, спрямо 2020 година.

1. ППФ "ДСК-Родина" - 7 979 привлечени нови лица и 35 243 157 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 5 268 лица и 20 459 712 лева повече спрямо предходната 2020 година;

2. ППФ "Доверие" - 6 538 привлечени нови лица и 29 526 532 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 2 878 лица и 9 988 095 лева повече;

3. ЗППФ "Алианц България" - 3 697 привлечени нови лица и 20 829 567 лева прехвърлени средства, при нетна разлика 94 лица и 3 068 178 лева повече;

4. ППФ "Съгласие" - 1 105 привлечени нови лица и 6 303 094 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 1 635 лица и 8 216 381 лева по-малко;

5. ППФ "ЦКБ-Сила" - 677 привлечени нови лица и 3 286 519 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 1 936 лица и 9 708 962 лева по-малко;

6. "ППФ ОББ" - 663 привлечени нови лица и 3 574 872 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 1 622 лица и 8 055 921 лева по-малко;

7. "ППФ Бъдеще" - 490 привлечени нови лица и 4 123 055 лева прехвърлени средства, при нетна разлика от 1 039 лица и 1 389 227 лева по-малко;

8. ППФ "Топлина" - 531 привлечени нови лица и 1 802 401 лева прехвърлени средства, при нетна разлика: 1 111 лица и 2 265 690 лева по-малко;

9. ППФ "Пенсионно-осигурителен институт" - 108 привлечени нов лица и 945 524 лева привлечени средства, при нетна разлика от 910 лица и 2 996 440 лева по-малко;

10. ППФ "ДаллЛогг: Живот и Здраве"* - 13 привлечени нови лица и 116 635 лева прехвърлени средства.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по привлечени осигурени лица и прехвърлени средства през 2021 година

През миналата година ДПФ за втора пенсия са сменили общо 2 462 лица, а общата прехвърлена сума от индивидуалните партиди е 9 608 223 лева. И тук три ДПФ: "Доверие", "Съгласие" и "ДСК-Родина" са увеличили както броя на осигурените лица, така и прехвърлените средства. Докато останалите 6 ДПФ отчитат по-голям отлив от привлечените осигурени лица и средства.

1. ППФ "Доверие" - 999 нови лица и 3 603 230 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 196 лица и 704 966 лева повече;

2. ЗППФ "Алианц България" - 287 нови лица и 1 015 290 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 306 лица и 2 174 725 лева по-малко средства;

3. ДПФ "Съгласие" - 207 нови лица и 685 051 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 12 лица и 53 552 лева по-малко;

4. ДПФ "ДСК-Родина" - 147 нови лица и 969 359 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 49 лица и 567 692 лева повече;

5. "ДПФ ОББ" - 772 нови лица и 3 146 787 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 248 лица и 1 341 598 лева повече;

6. ДПФ "ЦКБ-Сила" - 36 нови лица и 150 362 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 104 лица и 238 893 лева по-малко;

7. "ДПФ-Бъдеще" - 7 нови лица и 18 285 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 42 лица и 98 054 лева по-малко;

8. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - 4 нови лица и 11 387 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 16 лица и 25 422 лева по-малко.

9. ДПФ "Топлина" - 3 нови лица и 8 471 лева прехвърлени средства, нетна разлика: 13 лица и 23 611 лева по-малко.

* Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г. и затова няма сравнителни данни за 2020 година. Освен това, няма регистриран доброволен пенсионен фонд.