Да се актуализира минималният и максималният размер на стипендиите на българските студенти, на докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. Това предлага министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в проект на постановление на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане, предаде БТА. 

В проекта е заложено минималният размер на месечната стипендия да се увеличи от 70 на 85 лева, а максималният - от 150 на 180 лева.

В него се отбелязва, че това увеличение на студентските стипендии отчита променените социално-икономически условия и е израз на държавната политика за стимулиране на студентите към по-високи резултати от обучението, тъй като по-голямата част от стипендиите се предоставят според показания от студентите успех. Промяната на размера е максималната възможна на този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с Националното представителство на студентските съвети.

Усредненият размер на стипендиите за българските студенти през последните две учебни години е около 107 лева на месец, което е приблизително по средата между най-ниския и най-високия размер към момента, отбелязва образователният министър.

Запазва се досегашният размер на месечните стипендии за чуждестранните студенти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

Ограничава се правото за получаване на стипендия от докторанти и специализанти при преместване от една докторска програма или специализация в друга или от едно висше училище или научна организация в друго, ако при това преместване се удължи срокът на докторантурата или специализацията. Ограничението е за времето, през което са получавали стипендия на предишното място.

Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота или допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е също, че минималният и максималният размер на стипендиите на студентите не е променян повече от 5 години при непрекъснато увеличаващи се разходи за издръжката на обучението на един студент.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с шест милиона на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще даде възможност на тези училища да повишат размера на стипендиите, предоставяни по успех или доход с 20 процента, каквото е и предлаганото увеличение на минималния и максималния размер на тези стипендии, информира министър Вълчев.

Той пояснява, че целите, които се поставят с приемането на промените за стипендиите, са да се отличат и стимулират по-ефективно най-добрите студенти за техните постижения в обучението. По този начин ще бъде постигната устойчива и дълготрайна политика в образованието по отношение на грижата за студентите. Ще бъде продължена и политиката за стимулиране на качеството в образованието чрез по-близки на реалните нужди на студентите стипендии.

Очакваните резултати от прилагането на акта на МС е оптимизиране на системата за предоставяне на стипендии, повишаване качеството на обучение и доближаването му в по-голяма степен до очакванията на работодателите, чрез мотивирането на студентите да полагат повече усилия за постигането на по-високи резултати в учебния процес.