250 милиона лева е очакваният дефицит на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари, сочат предварителните оценки на финансовото министерство.

За сравнение, през февруари миналата година имаше излишък от 713,3 млн. лв., въпреки че отново страната беше без редовен бюджет за текущата година.

Въпреки че приходите, помощите и даренията по КФП нарастват спрямо същия период на предходната година с около 1,3 млрд. лв, изпреварващият ръст на разходите (с около 2,3 млрд. лв.) води до влошаване на бюджетното салдо. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии, които се увеличават с над 700 млн. лв., както и в частта на разходите за субсидии (с около 680 млн. лв.), разходите за издръжка (с около 400 млн. лв.), разходите за персонал (с близо 400 млн. лв.), и други. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други.

При запазване на очерталите се тенденции в приходите и разходите в годишен план е възможно да възникне риск от формиране на прекомерен дефицит над референтната стойност от 3 на сто от прогнозния БВП по Пакта за стабилност и растеж, основен показател в контекста на усилията за присъединяване на България към еврозоната. Това от своя страна налага при обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет на България за 2023 г. да бъдат обсъдени и приети мерки както в разходната част на бюджета, така и за подсилване на приходите, с оглед да бъдат финансирани разходите по действащото законодателство при запазване на устойчивостта на публичните финанси и спазване на действащите фискални правила в Закона за публичните финанси.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 9,350 млрд. лв. и нарастват с 1,341 млрд лв. спрямо отчетените за първите два месеца на 2022 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 1,335 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари 2023 г. са в размер на 9,6 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2022 г. бяха в размер на 7,296 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на февруари от централния бюджет, възлиза на 284 млн. лв.

 

.