Министерството на финансите пое нов дълг за 200 милиона лева чрез преотваряне на емисия от 10,5-годишни облигации, деномирани в лева, които бяха пуснати в обръщане на 21-ви юни 2019-а година и са с падеж на 21-ви декември 2029-а година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,13%, която е рекордно ниска доходност за този матуритетен сегмент.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии. Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от декемврийската стойност на този показател от 0,18%, припомнят от финансовото министерство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 463,15 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 2,32 пункта. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 48 базисни точки.

Беше отчетен голям интерес от страна на участниците, като най-голямо количество 10,5-годишни ДЦК бяха придобити от банките - 47,0%, следвани от застрахователните дружества с 36,8%, пенсионни и гаранционни фондове с 9,6%, договорни фондове - 1,1% и други инвеститори - 5,5%.

Това е втората дългова емисия за годината, след като в средата на януари министерството пое 5-годишен дълг също за 200 милиона лева.

Така новият дълг от началото на годината достигна 400 милиона лева, като в бюджета на страната е записано, че новият дълг за настоящата година може да достигне 2 милиарда и 200 милиона лева.