Държавни ценни книжа за 300,6 млн. лв. продаде финансовото министерство на два аукциона, съобщиха от ведомството на Владислав Горанов.

На първия търг са продадени 10,5-годишни книжа за 200 млн. лв. , а на втория - за 100,6 млн. лв. 20-годишни бонове.

Постигнатата среднопретеглена доходност е 0,41% за 10,5-годишните книжа, 1,6% е за 20-годишните книжа. Лихвата, която държавата ще плати на купувачите на 10,5годишните ДЦК, е рекордно ниска за този сегмент.

20-годишните са най-дългосрочната емисия държавни облигации, емитирани досега на вътрешния пазар.

Първоначалната обява на аукциона бе за общ размер на емисиите от 400 млн. лв., а матуритетът на по-кратката - 10,6 години. Това означава, че финансовото министерство се е възползвало от правото си да не удовлетвори всички оферти за покупка.

Общият размер на подадените поръчки за книжата с падеж през 2029 г. е бил за 472 млн. лв. Исканията за придобиване на 20-годишните ДЦК са били за 248 млн. лв., уточняват от финансовото министерство.

Отчетеният спред спрямо аналогичните на нашите германски федерални облигации е в размер на 73 базисни пункта за 10,5-годишните книжа и 151 базисни пункта за 20годишните ДЦК.

Най-голямо количество 10,5-годишни книжа са придобити от банките - 43%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове - 34%, и застрахователните дружества с 23%.

Най-голям обем книжа в наддаването за 20-годишните бонове са придобили застрахователните дружества - 49%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове 39%, банки - 10%, и инвестиционни посредници - 2%.