На Българската фондова борса (БФБ) през отминалата 2022 година са търгувани акции, облигации и други инструменти на общо 191 публични дружества и емитенти. В сравнение с предходната 2021 година техният брой намалява с 6 от 197, сочат обобщените данни за капиталовия пазар в България за 2022 година от Комисията за финансов надзор (КФН). Намалява и броят на първичното публично предлагане (IPO), както и на инвестиционните посредници (ИП). Нараства, обаче, обемът на управляваните от ИП активи. Това дава основание да се определи, че капиталовият пазар в нашата страна е в застой през миналата година.

Ръководството на борсата е одобрило 6 проспекта за първично публично предлагане (IPO) при общ размер на емисиите от 161,71 млн. лева. Техният брой е намалял с 15 от 21 IPO през предходната 2021 година и респективно общият размер на емисиите е спаднал със 149,80 млн. лева от 311,51 млн. лева.

За отбелязване е, че през 2022 година стартира пазарът beam за развитие на малки и средни фирми при облекчени условия, вкл. без пълен обем на проспект за IPO. Първото дружество с IPO на този пазар на 21.01.2021 г. беше Биодит АД, което набрани 1 млн. лв. свеж капитал от всички предложени 1 млн. броя безналични акции. Последваха още 11 IPO. Последва затишие и чак през юни тази година беше първото за 2023 година IPO на beam пазара за развитие - на 21 юни предложи IPO tech SofCom, дъщерно дружество на София Комерс Заложни къщи АД.

Източник: КФН

Лицензираните 58 инвестиционните посредници (ИП)

в България управляват активи за 8 460,48 млн. лева през 2022 година, сочат обобщените данни за капиталовия пазар в България от Комисията за финансов надзор (КФН).

Най-голям дял заемат клиентските активи - нетекущи и текущи (8 243,41 млн. лева), следвани от получените чужди активи от баланса (191,54 млн. лв.), от собствен капитал (176,34 млн. лева), от основен капитал (67,90 млн. лева), под доверително управление (49,49 млн. лева) и от условни активи от баланса (25,53 млн. лева).

В сравнение с 2021 година управляваните от ИП активи са нараснали с 215,88 млн. лева от 8 244,60 млн. лева.

Инвестиционни посредници са намалели с един през 2022 година до 58, от които небанковите ИП са 38, вкл. 3 клона, а банки ИП са 20, вкл. 3 клона. ИП с пълен лиценз са 36 - от които банки ИП са 17, а небанкови ИП са 19. С частичен лиценз са 16, които са небанкови ИП. ИП с чуждестранно участие са общо 8, от които от ЕС са 5, а от трети страни 3.

През 2021 година ИП са били 59, от които един е прекратил дейността си (ИП с пълен лиценз).

Класация на небанковите инвестиционните посредници по активи:

- Топ 10 на ИП с пълен лиценз

1. ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД - 1 793,79 млн. лева;

2. Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД - 1 302,53 млн. лева;

3 .ЕВРО-ФИНАНС АД - 1 236,92 млн. лева;

4. КАРОЛ АД - 600,13 млн. лева;

5. Аларик Секюритис ООД - 177,38 млн. лева;

6. БенчМарк Финанс АД - 149,47 млн. лева;

7. КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД - 96,33 млн. лева;

8. КАПМАН АД - 94,55 млн. лева;

9. Трейдинг 212 ЕООД - 66,32 млн. лева;

10. Делтасток АД - 64,07 млн. лева;

- Топ 10 на ИП с непълен лиценз

1. СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД - 780,64 млн. лева;

2. ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД - 372,60 млн. лева;

3. РЕАЛ ФИНАНС АД - 347,77 млн. лева;

4. Гранд Кепитал ООД - 254,63 млн. лева;

5. ДИ ВИ ИНВЕСТ ЕАД - 230,06 млн. лева;

6. БУЛБРОКЪРС ЕАД - 135,52 млн. лева;

7. ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД - 166,24 млн. лева;

8. МК Брокерс АД - 148,57 млн. лева;

9. АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД - 18,89 млн. лева;

10. ФАВОРИТ АД - 4,06 млн. лева.

От всички 38 небанкови ИП 13 са формирали търговски портфейл с обща пазарна стойност от 37,97 млн. лева, а 29 са формирали инвестиционен порфейл с обща пазарна стойност от 28,84 млн. лева или общо 66,81 млн. лева на финансовите инструменти, включени в търговския и инвестиционен портфейл. Това означава, че и двата вида портфайл са формирали 6 небанкови ИП.

Освен това, 13 небанкови ИП извършват доверително управлание на ценни книжа, чиято пазарна стойност е 47,79 млн. лева, а паричните средства са 1,50 млн. лева.

Дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

Техният брой е намален от 67 през 2021 година до 51 през миналата 2022 година. От тях АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти са 42, а АДСИЦ, инвестиращи във вземания са 9. Спаднал е броят на АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти от 48 през 2021 година.

От вертикалния сравнителен анализ става ясно, че в балансовите показатели на АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти, най-голям дял (73,2%) заемат инвестиционните имоти, следвани от вземанията (11,9%), други показатели (6,8%), парични наличности (4,6%) и финансови активи (3,5%). АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти управляват активи за 1 890,50 млн. лева.

Топ 10 на АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти, по активи

Пазарният дял на първите десет от общо 41 АДСИЦ, инвестиращи в недвижими имоти, е 64,7%, а на останалите 31 - 35,3 на сто.

1. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ - 18,7% пазарен дял;

2. ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ - 8,4%;

3. ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 7,0%;

4. БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 5,7%

5. СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ - 4,9%

6. СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ - 4,8%;

7. АЛТЕРОН АДСИЦ - 4,7%;

8. ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ - 3,8%;

9. БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ - 3,6%;

10. АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ - 3,1%.

От вертикалния сравнителен анализ става ясно, че в балансовите показатели на АДСИЦ, инвестиращи във вземания, най-голям дял (57,7%) заемат вземанията до 1 година, следвани от вземания по финансови активи (38,2%), вземания над 1 година (3,1%), парични наличности (0.8%) и други (0.2%). Деветте АДСИЦ, инвестиращи във вземания, управляват активи за 196,23 млн. лева.

Класация на АДСИЦ, инвестиращи във вземания, по активи

1. КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ - 106,29 млн. лева;

2. ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ - 32,99 млн. лева;

3. БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ - 25,55 млн. лева;

4. ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ - 22,31 млн. лева;

5. ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ АДСИЦ - 5,67 млн. лева;

6. КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ - 1,25 млн. лева;

7. ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ - 1,13 млн. лева;

8. ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ - 0,58 млн. лева;

9. ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 0,46 млн. лева.