Г-жо Павлова, как Европейската инвестиционна банка подкрепя общините при техния зелен преход и устойчиво развитие?

Нашето послание към градовете в България е: ние искаме да работим с вас, да подобрим вашите проекти и да ви помогнем да намерите финансиране. Препоръчвам ви да се свържете с нашия офис в София. Добър пример за нашата подкрепа за зелено развитие на градовете в България е подписаният през 2021 г. проект на стойност 60 млн. евро за насърчаване на устойчивата градска мобилност в София. Този проект ще съкрати времето за пътуване на жителите на града, ще намали замърсяването на въздуха и ще подобри пътната безопасност.

След подписания през 2020 г. рамков заем за 25 млн. евро с фонд ФЛАГ в подкрепа на инвестициите в по-малките градове, през 2021 г. съфинансираните проекти са на обща стойност над 60 млн. евро. Това включва мерки за обновяване и енергийна ефективност в училища в Стара Загора, развитие на зелени градски площи във Варна, изграждане на медицински център в Царево, подмяна на ВИК инфраструктура в Благоевград и мерки за възобновяема енергия в Мъглиж.

Освен това, Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси и Съвместната помощ за подкрепа на проекти в европейските региони, позната още като "ДЖАСПЪРС", могат да помогнат на дружествата и властите за разработване и изпълнение на ефективни проекти и за оптимално усвояване на средствата от Европейския съюз. Занапред ЕИБ ще разшири сътрудничеството си с националните и местни публични власти, особено в сфери като регионално сближаване, мерки в областта на климата, транспорт и градско развитие.

Напоследък се коментира, че в световен мащаб са необходими огромни инвестиции във възобновяема енергия, за да се насърчи енергийната сигурност и действията в областта на климата. Каква е ролята на частния сектор във финансирането на зеления преход?

Според Организацията на обединените нации инвестициите, необходими за постигане на глобалните енергийни цели, зададени за 2030 г. и 2050 г., изискват утрояване на инвестициите в чиста енергия до 5 трлн. долара годишно до 2030 г. Основната част от тези инвестиции трябва да дойде от частния сектор. И ако изобщо ни трябваше напомняне, то войната в Украйна и енергийната зависимост от Русия ни показаха ясно, че трябва да ускорим финансирането в чисти енергийни източници в световен мащаб.

Докато в своите планове за климата държавите обещават постигане на целите за нулеви емисии до средата на века, инженерите на ЕИБ изчислиха, че около 50 % от необходимото намаляване на емисиите до 2050 г. ще зависи от технологии, които понастоящем са на етап на прототип или в демонстрационна фаза и все още не са достъпни на пазара. Това представлява мащабна възможност за работа на частния сектор, но също така показва и огромна празнина във финансирането, която трябва да бъде преодоляна чрез публично-частни партньорства.

За частния сектор инвестициите в енергийна ефективност, възобновяема енергия и устойчив транспорт вече означават интелигентна икономика, с по-ниски разходи спрямо алтернативите, по отношение на бюджетите и обществото като цяло. Но привличането на частно финансиране в необходимия мащаб ще се осъществи само при наличието на подходяща политическа, нормативна и пазарна рамка, както и на проекти, които са готови за финансиране.

ЕИБ може да помогне на частния сектор чрез инструменти за споделяне на риска, които са доказали своя успех в миналото, и да привлече частен капитал за по-рискови инвестиции, например в областта на климата и технологиите. От особена важност е да продължим да развиваме това направление, независимо от необходимостта от преходно решение. Тук не става въпрос само за правилна политика в областта на климата, това е и ключов фактор във връзка както с нашия стремеж към по-голяма енергийна независимост, така и с конкурентоспособността на ЕС в по-общ план.

Какво е виждането на ЕИБ за инвестиции в проекти за устойчиво развитие през тази година? Имате ли конкретни планове и проекти за България, които смятате за перспективни и устойчиви?

Европейската инвестиционна банка е основен партньор на Европейската комисия за изпълнение на европейския Зелен пакт в България. Ние се ангажираме да работим в тясно сътрудничество с правителството, градовете, предприятията и финансовите институции за ускоряване на зеления преход и регионалното сближаване на България - две цели, които вървят ръка за ръка.

Групата на ЕИБ създаде Пътна карта на климатичната банка с цел да покажем как до 2030 г. ще подкрепяме инвестиции в областта на климата и екологичната устойчивост на стойност 1 трлн. евро. Потенциалът за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, по-конкретно слънчева енергия, енергийна ефективност и електрически мрежи е значителен. При сегашната конюнктура на цените виждаме, че пазарът бързо навлиза в нови иновативни области, като зеления водород и усъвършенстваните биогорива. Всичко това спомага за повишаване на енергийната сигурност в средносрочен план, както е посочено в плана REPowerEU на Европейската комисия.

Освен това осигуряването на справедлив преход за всички е главна цел на Европейската инвестиционна банка, защото добре разбираме, че зеленият преход няма да успее, ако не подпомогнем предприятията и общините в секторите и регионите, които са пряко зависими от изкопаемите горива. За наша радост сме основен партньор на Европейската комисия в прилагането на всичките три стълба на Механизма за справедлив преход. Ще продължим да проучваме възможностите за подпомагане на регионите в България с проекти за справедлив преход, включително нови производствени процеси, които използват по-малко изкопаеми горива и отделят по-малко въглеродни емисии. Тази помощ ще включва заеми, финансови инструменти и консултантски услуги, като сме убедени, че те ще изиграят важна роля.

В сектора на устойчивия транспорт ЕИБ вече подкрепи с 260 млн. евро разширението на софийското метро. Имам удоволствието да ви информирам, че в момента работим по нов заем за почти 200 млн. евро, предназначен за финансиране на новите отсечки на метрото в столицата на България. Това е ключов проект за устойчива градска мобилност, който улеснява движението в града, осигурява удобства за пътниците и по-чист въздух.

Как ЕИБ възнамерява да подкрепи ESG политиките (екологични, социални и управленски въпроси) за дружествата в Европа и извън нея?

Малките и средните предприятия играят важна роля в борбата с изменението на климата. Ние осигуряваме подкрепа за стотици хиляди по-малки предприятия, като все повече поставяме акцента върху устойчивостта на климата и околната среда.

В продължение на над две десетилетия ЕИБ интегрира екологични, социални и управленски изисквания във всички операции, които подкрепя, като възприема всеобхватен подход към екологичните и социалните измерения на устойчивостта. В ЕИБ сме твърдо ангажирани с подкрепата за частния сектор в неговия зелен преход. Обявената през миналата година Рамка за привеждане на контрагентите в съответствие с Парижкото споразумение от Групата на ЕИБ отбеляза важна стъпка в работата с нашите клиенти за предприемане на значими действия в областта на климата и подготовка за зелената икономика на бъдещето.

От 2022 г. корпоративните клиенти на ЕИБ ще трябва да разработват и обявяват планове за декарбонизация и устойчивост. Като общо правило, ЕИБ вече няма да финансира стандартни нисковъглеродни проекти на корпорации с високи емисии при положение, че дадената корпорация продължава да работи или инвестира в дейности, които не са в съответствие с целите на Парижкото споразумение. От големите финансови институции бе поискано да увеличат свързаната с климата информация, която оповестяват. Групата на ЕИБ предлага техническа подкрепа на клиентите, за да им помогне при подготовката на надеждни и солидни климатични планове.

Сблъсквате ли се с проблеми, свързани със "зелените заблуди", т.нар. greenwashing, и какви решения може да предложи ЕИБ за преодоляването на това предизвикателство?

Всички финансирани от нас проекти трябва да са икономически обосновани. Освен това те трябва да отговарят и на високи технически, екологични и социални стандарти. Съчетанието от експертните познания на нашите икономисти, инженери, финансови анализатори и еколози гарантира успеха на нашите проекти. Чрез своята Рамка за екологична и социална устойчивост Групата на ЕИБ поставя акцента върху устойчивото и приобщаващо развитие, като се ангажира да подкрепя прехода към икономики и общности, които устояват на климатични промени и бедствия, имат ниски въглеродни емисии, екологично устойчиви са и използват ресурсите по-ефективно.

Нещо повече: ЕИБ играе водеща роля в областта на екологизиране на финансовата система. Банката има значителен принос към таксономията на ЕС и проекта за стандарт за зелени облигации на ЕС, което помага на публичния и частния сектор да установи кога дадена дейност е устойчива. Глобалните определения и стандарти имат основно значение за привличането на частни инвестиции в подкрепа на действията в областта на климата. Те осигуряват прозрачност за инвеститорите и предотвратяват "зелените заблуди".