Последните данни за лихвената статистика на БНБ за юли, публикувани днес на интернет страницата на централната банка, затвърждават тенденцията от началото на годината, че лихвите и по депозитите, и по кредитите нарастват, с малки изключения, като по-осезаемо е при кредитирането на бизнеса. В същото време обемите на отпуснатите кредити се свиват както на месечна, така и на годишна база.

Потвърждава се и прогнозата на управителя на БНБ Димитър Радев, който в първата си публична изява след избирането му за втори управленски мандат на БНБ каза в интервю за БНТ, че лихвите по кредитите и депозитите ще започнат да се увеличават все по-осезаемо и у нас, а по-високите лихви ще се усетят още в края на тази година. Според него, това забавяне се дължи на състоянието на банковата система в България, която е с много висока ликвидност.

Има и още едно обстоятелство, което също е свързано с ускореното поскъпването на кредитирането. Трите основни лихви на Европейската централна банка (ЕЦБ), която продължава да затяга паричната си политика, са по-високи (в интервала от 3.75% до 4.5% от 2 август), като лихвите по двата вида кредити са съответно (4.25% по основните операции по рефинансиране - това е лихвата по която търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица), а лихвеният процент по депозитното улеснение е 3.75% - това е лихвата, която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение).

В същото време основният лихвен процент (ОЛП) на БНБ за август е 3.29 процента, който от началото на годината за 8 месеца е нараснал с 1.85% от 1.42 процента през януари 2023 година. В сравнение с юни 2023 г. ОЛП се увеличава с 0.16 процентни пункта (пр. п.).

Лихви и кредити за бизнеса

През юли 2023 г. средният лихвен процент за сектор Нефинансови предприятия (за бизнеса извън финансовия и банковия сектори) по кредитите по нов бизнес до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.05 пр. п. до 4.05%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.26 пр. п. до 4.27%, но общият размер на отпуснатите кредити намалява. В номинално изражение по първия показател има спад с от 500.6 млн. лева през юни до 413.5 млн. лева през юли (-87.1 млн. лева). При втория показател има значително по-голям спад от 860.5 млн. лева до 587.3 млн. евро (-273.2 млн. лева).

Същата е и ситуацията по кредите до 1 млн. евро, договорени в лева. Средният лихвен процент намалява с 0.06 пр. п. до 5.37%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0.03 пр. п. до 5.70%. В стойност общият размер на отпуснатите кредити също намалява - от 81.9 млн. лева през юни до 50.1 млн. лева през юли (-31.8 млн. лева).

Това показва, че размерът на отпуснатите за бизнеса кредити намалява, но не само на месечна база, но и на годишна. Например при третия показател за кредити до 1 млн. евро, договорени в лева, обемът намалява с 30.1 млн. лева от 71.7 млн. лева през юли 2022 година.

Според данните на БНБ, през юли 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.08 пр. п. до 3.35%, а по овърдрафта в евро - с 0.13 пр. п. до 5.08%. Като стойност по тези два вида кредити централната банка отчита нарастване както на месечна, така и на годишна база. При овърдрафта в лева повишението на месечна база е до 3.35 млн. от 3.27 млн. лева през юни и от 2.33 млн. лева през юли 2022 година. При овърдрафта в евро повишението е съответно до 5.08 млн. евро от 4.95 млн. евро през юни 2023 г. и от 1.78 млн. евро през юли 2022 година.

Лихви и кредитите за Домакинствата

В тази група БНБ отчита нарастване на лихвата при потребителските кредити, без промяна при жилищното кредитирине, но при спадащи обеми и в двата вида кредитиране.

През юли 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.73 пр. п. до 8.92%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.76 пр. п. до 9.45%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.57%, а ГПР по тези кредити се понижава незначително до 2.84%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове спада с 0.08 пр. п. до 3.82%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава с 0.08 пр. п. до 3.77%.

3e-news.net/bg

През юли 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се запазва на ниво от 14.76%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.03 пр. п. до 20.86%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 8.6% (71.4 млн. лв.) до 759.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 14% (19.8 млн. лв.) до 122 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава оке повече, с 16.4% (120.4 млн. лв.) до 616.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 8.7% (15 млн. лв.) до 158.6 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове също спада, с 16.8% (4.4 млн. лв.) до 22 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 49.8% (4.9 млн. лв.) до 5 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 15.8% (3.9 млн. лв.) до 20.5 млн. лв.

Лихви по депозити за бизнеса

През юли 2023 г. в сравнение с юни 2023 г. в сектор Нефинансови предприятия средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове остава на ниво от 1.76%, а по тези в евро се увеличава с 0.11 пр. п. до 1.67%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нивата си съответно от 0.02% и 0.04%.

В същото време както и при кредитите обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 52% (527.4 млн. лв.) до 486.6 млн. лв., а по тези в евро - с 38.4% (129 млн. лв.) до 206.7 млн. лв.

Лихви по депозити за Домакинствата

И при Домакинствата БНБ отчита, че лихвите спадат, но и обемите на спестяванията също намаляват. През юли 2023 г. за Домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр. п. до 0.66%, а по тези в евро се повишава с 0.03 пр. п. до 1.29%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си от 0.01%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се запазва на ниво от 0.11%, а по тези в евро се понижава незначително до 0.15%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 20.5% (47.7 млн. лв.) до 185.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро - с 26.2% (65.1 млн. лв.) до 183.7 млн. лв. Така общата сума на спестяванията на домакинствата в банките намалява до 369 млн. лева от 481.0 млн. лева през юни. На годишна база, обаче БНБ, отчита нарастване през юли в сравнения със същия месец на миналата година, когато депозитите на Домакинствата са били в размер на 220.6 млн. лева.