На фона рекордните суми, натрупани под формата на депозити в банките и значителните размери на новоотпуснатите кредити средните лихвени нива остават сравнително ниски. Това се вижда от лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ) за октомври 2020-а.

Депозити

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през октомври 2020 г. се понижава за година с 0.09 пр.п. до -0.05%, а по тези в евро се увеличава с 0.05 пр.п. до 0.05 процента. 

Същевременно средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през октомври 2020 г. се увеличава с 0.01 пр.п. до 0.02%, а по тези в евро - с 0.04 пр.п. до 0.04%. В сравнение с октомври 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове запазва нивото от 0.10%, а по тези в евро намалява с 0.12 пр.п. до 0.03%.

През десетия месец на годината средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се понижават с 0.01 пр.п. до 0.01% спрямо същия месец на 2019-а. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент спада с 0.05 пр.п. до 0.19%, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.15 на сто. В сравнение с октомври 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.25 пр.п. до 0.30%, а по тези в евро - с 0.49 пр.п. до 0.56%.

Кредити 

През октомври 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2019 г. с 0.44 пр.п. до 3.42%, а по тези, договорени в евро - с 0.10 пр.п. до 2.62 на сто. Средните лихвени проценти по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове и в евро, нарастват съответно с 0.07 пр.п. и с 0.53 пр.п. до 2.34 процента.

В края на десетмесечието средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява на годишна база с с 0.53 пр.п. до 7.79%, а по тези в евро - с 0.29 пр.п. до 3.55 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.15 пр.п. до 2.86%, а по тези в евро - с 0.10 пр.п. до 3.59%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 1.27 пр.п. до 3.66%, а по другите кредити в евро - с 1.25 пр.п. до 3.78%.

Годишният процент на разходите (ГПР), който показва реалната цена на кредита по заемите за потребление в левове се понижава на годишна база с 1.40 пр.п. до 8.70%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.20 пр.п. до 3.81 на сто. През октомври 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо година по-рано с 0.29 пр.п. до 3.09%, а по жилищните кредити в евро - с 0.31 пр.п. до 3.86 на сто.